Choď na obsah Choď na menu
 


ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

Dúhový strom

Obsah

 

1. Základné identifikačné údaje o škole.......................................................................................3

2. Vymedzenie cieľov a poslania výchovy a vzdelávania a zameranie školy...............................4

3. Dĺžka štúdia a forma výchovy a vzdelávania...........................................................................8

4. Učebné osnovy a východiská plánovania.................................................................................8

    4.1 Učebné osnovy....................................................................................................................8

    4.2 Východiská plánovania.......................................................................................................8

5. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.................................................................................................................................10

6. Vyučovací jazyk......................................................................................................................10

7. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí...........................................................................11

Zoznam skratiek ...........................................................................................................................13

Zoznam príloh...............................................................................................................................14

Učebné osnovy k školskému vzdelávaciemu programu Dúhový strom.......................................16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Základné identifikačné údaje o škole

 

Názov ŠkVP:

Školský vzdelávací program Dúhový strom

Stupeň vzdelania:

Predprimárne vzdelávanie

Dĺžka dochádzky:

1 – 4 roky

Forma výchovy a vzdelávania:

Celodenná výchova a vzdelávanie

Vyučovací jazyk:

Slovenský

Druh školy:

Materská škola

Názov školy:

Materská škola Skároš 260

Adresa školy:

044 11 Skároš

Riaditeľ školy:

Bc. Juliana Kurucová

Kontakty:

0911 752 260

e – mail: ms.skaros@gmail.com

Zriaďovateľ:

Obec Skároš

Adresa:

Skároš 91

Kontakty:

t. č. 055/6980078

e – mail: ocu.skaros@skaros.sk

Prerokovaný v pedagogickej rade:

30.8.2022

Prerokovaný v rade školy:

7.9.2022

Schválený zriaďovateľom:

8.9.2022

Vydaný dňa:

 

9.9.2022

2. Vymedzenie cieľov a poslania výchovy a vzdelávania a zameranie školy

 

„Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať.“

 Ján Amos Komenský

 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

 

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

 

Všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania v materskej škole sú:

 • Zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i s dospelými.
 • Uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie,
 • Podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu.
 • Podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa.
 • Sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie.
 • Umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania.
 • Uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí.
 • Identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zabezpečovať im podmienky na individuálny rozvoj v súlade s týmito potrebami.
 • Zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní.
 • Zabezpečovať dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti.
 • Získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí.

 

 

Vlastné ciele výchovy a vzdelávania v materskej škole

Prvoradým cieľom  je vytvorenie priaznivej sociálno - emocionálnej klímy v materskej škole. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, jeho začleňovanie do skupiny a kolektívu a taktiež uľahčenie adaptácie dieťaťa na zmenu prostredia. Cieľom materskej školy je vytvárať spoločenstvo s prihliadnutím na individuálne potreby každého dieťaťa. Utvárať prosociálne cítenie a správanie u detí, rozvíjať ich túžbu po pohybe, naučiť deti uvedomovať si vlastnú identitu, správať sa empaticky, vyjadrovať svoje názory a myšlienky, hľadať a objavovať súvislosti medzi jednotlivými informáciami, prejavovať zvedavosť a spontánny  záujem o spoznávanie nového.  Pri plnení cieľov rešpektujeme inkluzívne prístupy výchovy a vzdelávania.

 

 • Rozvíjať u detí vzťah k bezprostrednému prírodnému okoliu a utvárať základy prírodovednej gramotnosti a environmentálnej výchovy.
 • Utvárať u detí pocit radosti z existencie a krásy živej i neživej prírody.
 • Rozvíjať pozorovacie schopnosti.
 • Uplatňovať bádateľský prístup a experimentovanie formou praktických činností.
 • Prostredníctvom využívania progresívnych a aktivizujúcich metód práce spoznávať  a ochraňovať životné prostredie a rozvíjať prírodovednú gramotnosť a ekologické cítenie.
 • Vzbudzovať u detí radosť z pohybu, prostredníctvom pohybu viesť deti k uvedomovaniu si zdravého životného štýlu a podporovať u detí kolektívneho ducha.
 • Zážitkovým učením sprostredkovať deťom základné informácie o tom, ako sa majú správať na ceste a pri hrách a v dopravnom prostriedku.
 • Vzbudzovať u detí radosť z pohybu, prostredníctvom pohybu viesť deti k uvedomovaniu si zdravého životného štýlu a podporovať u detí kolektívneho ducha.
 • Utvárať a rozvíjať vzťah k ľudovým zvykom a tradíciám, k svojej vlasti prostredníctvom ľudovej kultúry.
 • Posilňovať úctu k rodičom, kultúrnym a národným hodnotám, tradíciám štátu a materinskému jazyku.
 • Prostredníctvom digitálnych technológii rozvíjať digitálnu gramotnosť.
 • Prostredníctvom aktivít zameraných na Deklaráciu práv dieťaťa pripraviť deti na život v duchu porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, rovnosti pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými skupinami, cirkvami a náboženskými spoločenstvami.

 

     Zameranie školy

Zameranie materskej školy vychádza z vlastných podmienok, z prostredia regiónu, v ktorom sa nachádzame. Obklopuje nás prekrásna príroda, ktorá je nevyčerpateľným zdrojom poznania a možností rozvíjať sa.  Materská škola sa nachádza v malebnej obci obklopenej lesmi a lúkami. Nachádza sa v blízkosti lesa, ďaleko od hlavnej cesty, na skok od potôčika, krôčik od lúky a na dotyk od stromov, ktoré rastú všade naokolo, ale aj priamo v školskej záhrade.  Názov školského vzdelávacieho programu D ú h v ý  t m vychádza z prostredia materskej školy obklopeného stromami, ktoré rastú z roka na rok, tak ako deti. Menia svoju farbu a tvar tak, ako sa u detí menia emócie, vedomosti, zručnosti, návyky a postoje. Názov dúhový strom preto vychádza z pestrosti nezvyčajného, ktoré sa deti učia vnímať, pozorovať, obdivovať a chrániť. Príroda kvitne, vonia, spieva, utešuje a uzdravuje. Toto všetko je nevyhnutné pre nakŕmenie detskej duše. Tieto možnosti prírodných krás chceme využívať v čo najvyššej miere aj v budúcnosti a nasmerovať materskú školu k outdoroovej edukácii, aby sa výchova a vzdelávanie uskutočňovali ruka v ruke s prírodou a v prírode pre zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania v materskej škole. 

Materská škola sa zameriava na rozvoj prírodovednej gramotnosti, environmentálnu výchovu, ľudové zvyky a tradície s dôrazom na spoluprácu s inými inštitúciami a to na: spoluprácu školy a rodiny, spoluprácu školy a rôznych inštitúcií.

 

spoluprácu školy a rodiny

 • Prehlbuje tradičné i netradičné formy spolupráce a poskytuje poradenskú činnosť pre rodičov.
 • Zabezpečuje kontakty rodiny s odborníkmi ako logopéd, psychológ.
 • Sme otvorenou školou a zároveň zachovávame mlčanie o konkrétnych rodinách.

 

spoluprácu školy a inštitúcií

 • Materská škola úzko spolupracuje so zriaďovateľom,  Základnou školou, Radou školy a Rodičovským združením.
 • Spolupracuje s centrom poradenstva a prevencie, hasičským a záchranným zborom, policajným zborom SR, regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
 • Nadväzuje spoluprácu s inštitúciami ponúkajúcimi zaujímavé a hodnotné aktivity vhodné pre rozvoj detí.

 

 ,,Deti – živé kvety zeme“

Maxim Gorkij

 

 

3. Dĺžka štúdia a forma výchovy a vzdelávania

V materskej škole sa uskutočňuje celodenná výchova a vzdelávanie s možnosťou poldennej výchovy a vzdelávania pre deti, ktorých rodičia to požadujú. Dĺžka dochádzky je 1 -  4 roky.

 

4. Učebné osnovy a východiská plánovania

Učebné osnovy sú súčasťou školského vzdelávacieho programu Dúhový strom. Obsahové celky korešpondujú s ročným obdobím a jednotlivé témy na seba nadväzujú a tvoria ucelený logický celok.

 

4.1 Učebné osnovy

Učebné osnovy vychádzajú zo vzdelávacích štandardov v súlade s princípmi a cieľmi Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

Učebné osnovy tvorí 10 tém a 40 podtém.  V učebných osnovách sú zapracované výkonové štandardy, ktoré vychádzajú z podmienok materskej školy s prihliadnutím na ročné obdobia, sviatky a aktivity v spolupráci s inými inštitúciami. Vyberané sú s ohľadom na rozvoj poznatkov detí a špecifiká školy. Samostatne sú spracované výkonové štandardy, ktoré sa plnia počas celého roka pravidelne.

 

4. 2 Východiská plánovania

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti prebieha v súlade s vývinovými špecifikami detí. 

Obsah vzdelávania v MŠ sa vymedzuje vo vzdelávacích oblastiach:

 • Jazyk a komunikácia
 • Matematika a práca s informáciami
 • Človek a príroda
 • Človek a spoločnosť
 • Človek a svet práce
 • Umenie a kultúra
 • Zdravie a pohyb

 

Vzdelávacie oblasti sa vzájomne prepájajú a ciele jednej z nich možno dosahovať aj pri realizácii obsahu z iných vzdelávacích oblasti. Plánovanie prebieha v týždenných  intervaloch a je realizované systematicky od menej náročných požiadaviek na dieťa k náročnejším. Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti sa opierame o adaptácie výkonových štandardov, ktoré sú vytvorené pre každú vzdelávaciu oblasť. Plánované aj spontánne aktivity detí sa realizujú v priebehu celého dňa podľa rozvrhu denných činností, ktorý je spracovaný v organizačnom poriadku školy.

 

Plány výchovno - vzdelávacej činnosti obsahujú:

1. titulný list: - názov mesiaca, obsahový celok, téma, podtémy, projekty.

2. plánovanie je v každej triede realizované podľa dohody na prvej pedagogickej rade.

Osnovu plánovania tvoria: vzdelávacia oblasť, výkonový štandard, výkonové úrovne rešpektujúce úroveň schopností dieťaťa, učebné zdroje pomocou ktorých sa plánuje daný cieľ dosiahnuť. Dátum realizácie a zápis učiteľky, ktorá cieľ realizovala nie je povinnosťou, nakoľko sa táto informácia zaznamenáva do triednej knihy. Do triednej knihy sa zapisujú realizované činnosti a aktivity v minulom čase a využívajú sa skratky: HaČPV – hry a činnosti podľa výberu detí, ZC- zdravotné cvičenie, VA – vzdelávacia aktivita, PV – pobyt vonku.  V letných mesiacoch (júl, august) je prevádzka materskej školy prerušená spravidla na 5 týždňov. V čase, kedy je materská škola v prevádzke učiteľky plánujú výchovno-vzdelávaciu činnosť  zameranú na hry a činnosti podľa výberu detí, pobyt vonku a obľúbené činnosti detí. Plánovanie úrovní na dosiahnutia cieľa je v kompetencii učiteľky. Pri plánovaní učiteľky sledujú vyvážený pomer zamerania činností podľa vzdelávacích oblastí.

Pri plnení povinného predprimárneho vzdelávania odporúčame rodičom pracovať individuálne podľa obsahu  Predprimárne vzdelávanie: Sprievodca cieľmi a obsahom. Link: https://moodle.mpc-edu.sk/pluginfile.php/386568/mod_resource/content/1/Sprievodca....pdf

Pri  výchovno-vzdelávacích činnostiach u detí, ktoré  sú prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie a  navštevujú materskú školu jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, pracujeme podľa publikácie: Predprimárne vzdelávanie: Sprievodca cieľmi a obsahom. Link: https://moodle.mpc-edu.sk/pluginfile.php/386568/mod_resource/content/1/Sprievodca....pdf

 

5. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie   dokladu o absolvovaní predprimárneho vzdelávania

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.  Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného školského centra poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov). Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.  Tento doklad vydá riaditeľ materskej školy len dieťaťu, ktoré absolvovalo posledný rok vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.

 

      6. Vyučovací jazyk

       Výchova a vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje v slovenskom jazyku.

 

7. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov detí v materskej škole je posúdiť aktuálnu úroveň vývinu dieťaťa, poskytnúť dieťaťu a jeho rodičom spätnú väzbu o rozsahu osvojenie jednotlivých kompetencií, jeho ďalšiu motiváciu a činnosti. Pri hodnotení vychádzame z požiadaviek zákona č. 245/2008 Z. z (školský zákon). Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho priebežného hodnotenia výsledkov formou hodnotiaceho portfólia (pracovné listy, výtvarné práce, diagnostické hárky), diagnostické hodnotenie neformálne (priebežne pozorovanie dieťaťa), sebahodnotenie – dieťa hodnotí svoju činnosť, hľadá riešenia k zlepšeniu svojej činnosti. Najčastejšie využívané metódy sú:

 • Pozorovanie – krátkodobé, dlhodobé, systematické, náhodné.
 • Interview – otvorené, zatvorené.
 • Analýza produktov – výtvarných prác a výrobkov
 • Portfólio prác za určitý časový horizont
 • Slovné hodnotenie – pochvala, povzbudenie
 • Psychomotorické testy

Výkon dieťaťa porovnávame s jeho predchádzajúcimi výkonmi, nie s výkonmi iných detí.

Formy hodnotenia: neverbálne – úsmev, prikývnutie, verbálne – pochvala, povzbudenie.

Podrobný systém kontroly a hodnotenia detí je rozpracovaný vo vnútornom pláne kontroly, hospitačných záznamoch, ročnom hodnotení detí.

 

 

Kontrola a hodnotenie detí

 • Diagnostika – vstupná, priebežná a výstupná.
 • Pre integrované deti a deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania využívame osobitný systém kontroly a hodnotenia. Opierame sa o konzultácie so psychológmi.
 • Pri kontrole a hodnotení detí vychádzajú učiteľky z profilu absolventa. Hodnotia a kontrolujú úroveň dosahovaných kompetencií uvedených v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

 

 

 

,,Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje.

Najlepší učiteľ inšpiruje“.

 

Charles Farrar Browne

        

 

         Zoznam skratiek

 

 • VŠ - výkonové štandardy
 • MŠ - materská škola
 • HaČPVD - hry a činnosti podľa výberu detí
 • ZC - zdravotné cvičenie
 • VA - vzdelávacia aktivita
 • PV - pobyt vonku
 • ZŠ - základná škola

 

Zoznam príloh

 

 • Plán práce školy
 • Školský poriadok
 • Organizačný poriadok
 • Prevádzkový poriadok
 • Projekty: Dohovor o právach dieťaťa, Bosonožka, Šikovní záhradníci
 • Platná legislatíva

 

 

Vypracovala dňa 29.8.2022 Bc. Juliana Kurucová, riaditeľka MŠ

Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť od 9.9.2022         

 

UČEBNÉ OSNOVY 

k školskému vzdelávaciemu programu 

Dúhový strom

 

 Obsahový celok

Mesiac

Téma

Podtéma

   

 

J

E

S

E

Ň

September

Keď sa brána otvorí

V našej škôlke

Kto sa o mňa postará

Bezpečne do škôlky

Dopravné prostriedky

Október

 

Jeseň pani bohatá

U starkých v záhrade

Kamarát vitamín

Jeseň na poli

Farby lesa

November

Ja som človek,

ty si človek

 

Čaro jesene

Ľudské telo

Keď som chorý

Fúkaj, fúkaj vetríček

Zvyky a tradície regiónu

Obsahový celok

Mesiac

Téma

Podtéma

 

 

Z

I

M

A

 

 

December

Adventné tajomstvá

Mikulášska nádielka

Vianočná pekáreň

Tešíme sa na Vianoce

Január

Čo nás obklopuje

Sniežik sa nám chumelí

Zimný les a zvieratká v ňom

Zimné radovánky

Február

Zdravie ,radosť, veselie

V zdravom tele zdravý duch

Farebný svet

Studený vesmír a jeho tajomstvá

Fašiangový bál

Obsahový celok

Mesiac

Téma

Podtéma

 

 

 

J

A

R

Marec

Múdre knihy

Kráľovstvo kníh

Encyklopédia- zdroj múdrosti

Z rozprávky do rozprávky

Živá voda

Keď otvorím kalendár

Apríl

Keď jar krídla rozprestrie

Keď priletia lastovičky

Sviatky jari

Tajomstvá Zeme

Naša záhrada

Máj

Zelený máj

Máj v našom chotári

Prekvapenie pre mamku

Moja rodina

Na tom našom dvore

Na lúke a pri potoku

Obsahový celok

Mesiac

Téma

Podtéma

                 

L

E

T

O

jún

Veselé leto

Túlavé topánky

Prstom na mape

Letné športy

Hurá na prázdniny