Choď na obsah Choď na menu
 


Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ

Meno a priezvisko zákonného zástupcu, adresa trvalého bydliska

 

 

Materská škola Skároš

Športová č. 260

044 11 Skároš

 

 

Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ

 

Vec:

Žiadosť o prerušenie dochádzky dieťaťa do MŠ.

 

Žiadam o prerušenie dochádzky dieťaťa do materskej školy

meno  dieťaťa:........................................................ narodené:.............................................................. bytom:.........................................................................................................................................

v termíne od:........................................do:........................................... Dôvod:......................................................................................................................

(zo zdravotných dôvodov: dlhodobé ochorenie dieťaťa, operácia dieťaťa, rekonvalescencia, pobyt v zdravotníckom zariadení alebo z rodinných dôvodov: sťahovanie, pobyt v zahraničí a pod. ) Zároveň žiadam o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle § 28 ods. 3 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 10€ za obdobie: .............................................................

 

 

Prílohy:

  • Lekárske potvrdenie
  • Potvrdenie o pobyte v zdravotníckom zariadení
  • Iné potvrdenie
  • nehodiace sa škrtnite

 

 

 

 

 

 

 

 

V Skároši ............................................                                                       ................................................

                                                                                                                          podpis zákonného zástupcu