Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

MATERSKÁ ŠKOLA, ŠPORTOVÁ 260, 044 11 SKÁROŠ

 

 

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

 

 

Predkladá:                                                                              Mgr. Juliana Kurucová, riaditeľka MŠ

 

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023.

 

Správu predkladá: Mgr. Juliana Kurucová - riaditeľka MŠ

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Materskej školy v Skároši za školský rok 2022/2023 prerokovaná na pedagogickej rade dňa 25.8.2023

 

Vyjadrenie Rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Obce Skároš.

schváliť – neschváliť

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Materskej školy v Skároši za školský rok 2022/2023.

 

Predseda Rady školy pri Materskej škole Skároš 

Elena Kötelesová

 

Stanovisko zriaďovateľa:

Obec Skároš schvaľuje – neschvaľuje

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Materskej školy v Skároši za školský rok 2022/2023.

 

Za zriaďovateľa: JUDr. Ľubomír Vranka

 

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle  

 1. § 5 ods. 7 písm. f ), a  § 14 ods. 5 písm. d) zákona 596/2003 Z. z.
 2. Vyhlášky 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 3. Koncepcie školy na roky 2021 – 2025
 4. Plánu práce materskej školy Skároš
 5. Štatistického výkazu
 6. Zápisníc z: pedagogickej rady

rodičovských združení

prehľadu výchovnej práce

týždenných tematických plánov

Základné identifikačné údaje o zriaďovateľovi:

 1. Obec Skároš
 2. Adresa: Skároš 91
 3. Telefónne číslo: 0556980078
 4. Elektronická adresa: ocu.skaros@skaros.sk

Základné identifikačné údaje o škole:

 1. Názov školy: Materská škola
 2. Telefónne čísla školy: 0911 752 260
 3. Elektronická adresa školy: ms.skaros@gmail.com
 4.  Zriaďovateľ : Obec Skároš
 5.  Výchovná starostlivosť: celodenná
 6.  Právna subjektivita materskej školy: nie
 7.  Štatistické údaje o škole Vedúci zamestnanci

P. č

Funkcia

Meno a priezvisko

1.

Riaditeľka MŠ

Mgr. Juliana Kurucová

2.

Vedúca ŠJ

Martina Chorvátová

 

Počet učiteliek vrátane riaditeľky školy spolu: 4

Kvalifikované učiteľky: 4

3 učiteľky - TPP

1 učiteľka na zastupovanie počas MD

Nekvalifikované učiteľky: 0

7.1) Počet prevádzkových zamestnancov:

Počet prevádzkových zamestnancov:

 1.  

Z toho: školníčka

 1.  
 •  

1 – 0,5 úv.

             

            Školská jedáleň:

Vedúca ŠJ

 1.  
 •  
 1.  

8. Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy:

8.1) Údaje o rade školy: Rada školy bola zriadená dňa 27.8.2020 na obdobie 4 rokov.

Činnosť rady školy sa zameriavala na pomoc pri plnení úloh školy po stránky materiálnej (finančné prostriedky, brigády, spoločné akcie a aktivity a pod.)

Členovia rady školy:

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný/za

1.

Elena Kötelesová

Predseda

Rodič

2.

Bc. Dominika Pribulová

Člen

Pedagogický zamestnanec

3.

Elena Bočkorášová

Člen

Rodič

4.

Lukáš Petrus

Člen

Delegovaný poslanec OZ

5.

Mária Lukáčová

Člen

Nepedagogický zamestnanec

 

8.2) Rada školy v školskom roku 2022/2023 zasadala tri krát.

Termín zasadnutí:  7.9.2022, 12.9.2022, 20.4.2023

Obsah rokovania:

 • Voľby člena do Rady školy
 • Prejednanie a schválenie školského poriadku pre Materskú školu Skároš
 • Prejednanie nového Školského vzdelávacieho programu Dúhový strom
 • Oboznámenie s plánom práce školy na školský rok 2022/2023
 • Aktivity a projekty materskej školy
 • Rozpočet školy 2022/2023
 • Oboznámenie sa so zmenou člena v Rade školy

8.3) Pedagogická rada v školskom roku 2022/2023 zasadala päťkrát podľa plánu práce pedagogických porád, s výnimkou pedagogickej rady v marci, ktorá sa nekonala.  Plán pedagogických porád je prílohou k zápisniciam z pedagogickej rady

30.8.2022 – pedagogická rada

Uznesenie:

 1. PR berie na vedomie zadané úlohy a termíny, ktoré sú súčasťou obsahu PLÁNU PRÁCE ŠKOLY.
 2. PR schvaľuje PLÁN PRÁCE ŠKOLY na šk. rok 2022/2023, ŠKOLSKÝ PORIADOK MŠ Skároš.
 3. Hlasovanie členov PR:
 • PLÁN PRÁCE ŠKOLY  

Proti – 0

Zdržal sa – 0

 • ŠKOLSKÝ PORIADOK

Proti – 0

Zdržal sa – 0

 

 • 23.11.2022 – pedagogická porada

Uznesenie:

Zodpovedne pristupovať a plniť úlohy uvedené v zápisnici zo dňa 23.11.2022 k určeným termínom.

 • 14.12.2022 – pedagogická porada

Uznesenie:

1)       Pedagogickí zamestnanci berú na vedomie zadané úlohy a termíny uvedené v zápisnici zo dňa 14.12.2022.

2)       Zodpovedne plniť zadané úlohy.

3)         Po preštudovaní materiálov uvedených v zápisnici potvrdia všetky učiteľky podpisom o preštudovaní v prílohe zo dňa 30.01.2023

 

 

30.01.2023 – pedagogická porada

Uznesenie:

1)       Pedagogickí zamestnanci berú na vedomie zadané úlohy a termíny uvedené v zápisnici zo dňa 30.01.2023.

2)       Po preštudovaní materiálov uvedených v zápisnici potvrdia všetky učiteľky podpisom o preštudovaní v prílohe zo dňa 30.01.2023

 

 • 28. 06. 2023 – pedagogická porada

Uznesenie:

Zodpovedne pristupovať k plneniu zadaných úloh. Dodržiavať stanovený termín.

 

Obsah zasadnutí:

 • Prerokovanie Plánu práce na školský rok 2022/2023
 • Pedagogicko – organizačné pokyny na školský rok 2022/2023
 • Plánovanie výchovno – vzdelávacej činnosti
 • Zovšeobecnenie výsledkov vnútroškolskej kontroly
 •  Pedagogické aktuality
 • Výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok 2022/2023
 • Výchovno-vzdelávacie výsledky za II. polrok 2022/2023
 • Organizácia prevádzky materskej školy v letných mesiacoch

 

8.4) Metodické združenie

V školskom roku 2022/2023 MZ pracovalo pod vedením metodičky Evy Belancovej zodpovedne a kvalitne. Členmi MZ boli všetky pedagogické zamestnankyne. MZ zasadalo štyrikrát pracovali podľa vopred schváleného plánu. Priebežne plnili naplánované úlohy.

Interné metodické združenie – MŠ Skároš sa uskutočnilo v termínoch:

 • 30.08.2022
 • 23.11.2022
 • 03.04.2023
 • 19.06.2023

 

8.5) Rodičovské združenie

V školskom roku 2022/ 2023 sa  spoločné rodičovské združenie konalo štyrikrát

 • 24.8.2022
 • 20.9.2022
 • 26.1.2023
 • 26.4.2023

Obsah rodičovských združení

 • Oboznámenie sa s podmienkami na školský rok 2022/2023
 • Tlačivá a potrebné dokumenty pre novoprijaté deti
 • Oboznámenie so Školským vzdelávacím programom Dúhový strom
 • Oboznámenie so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
 • Krúžková činnosť
 • Návrh členov do rady školy
 • Návrh členov a predsedu OZ ,,Dúhový strom“
 • Rozpočet na školský rok 2022/2023
 • Hodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti
 • Plán aktivít na školský rok 2022/2023
 • Organizácia MŠ počas prerušenia prevádzky

 

 

9. Údaje o deťoch za školský rok 2022/2023: (§2 ods. 1 písm. b)

Počet zapísaných detí

42

Počet detí mladších ako 3 roky

0

Počet stravujúcich sa detí

42

Počet detí zapísaných do 1. ročníka

16

Počet detí s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

2

Počet detí v hmotnej núdzi

1

Počet rómskych detí

8

Počet detí, ktoré ukončili predčasne predprimárne vzdelávanie

0

Počet zapísaných detí do MŠ k 1.9.2023

40

 

10. Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2022/2023:

(§ 2 ods. 1 písm. f)

Trieda

Veková kategória

Zoznam uplatňovaných učebných plánov a variantov

1. trieda

2. trieda

3-4 ročné deti

5-6 ročné deti

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

(Schválený MŠVVaŠ Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016)

 

1. trieda

2. trieda

3-4 ročné deti

5-6 ročné deti

Školský vzdelávací program Dúhový strom z 1/2022

2. trieda

5-6 ročné deti

Sprievodca obsahom a cieľmi povinného predprimárneho vzdelávania

1. trieda

2. trieda

3-4 ročné deti

5-6 ročné deti

Program výchovy a vzdelávania detí v MŠ schválený MŠ SR rozhodnutím číslo 197/99-41 zo dňa 28.5.1999 ako metodický a pedagogický dokument pre MŠ

1. trieda

2. trieda

3-4 ročné deti

5-6 ročné deti

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ schválený MŠ SR 23.3.2005 pod číslom CD 2005 – 5750/9051 – 1:091

1. trieda

2. trieda

3-4 ročné deti

5-6 ročné deti

Edukačnými hrami poznávame svet – schválené edičnou komisiou PgF PU v Prešove dňa 29.9.2006. Doplňujúci program CO, Práva dieťaťa – UNICEF, OFDM: ako doplnkové metodické materiály

 

11. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:

(§2 ods. 1 písm. h)

Pedagogickí zamestnanci MŠ Skároš sa priebežne vzdelávali podľa osobného plánu profesijného rastu pedagogického zamestnanca. V rámci kolektívu obsiahli inovačné, aktualizačné a funkčné  vzdelávania.

Učiteľky MŠ k dnešnému dňu spĺňajú požiadavku vyplývajúcu zo Zákona č. 138/2019 Z. z § 57. Absolvovali program povinného aktualizačného vzdelávania v rozsahu 20 hodín za školský rok. Ďalšie vzdelávanie v súlade s plánom profesijného rastu MŠ Skároš 260.

 

Eva Belancová, Bc. Juliana Kurucová, Bc. Dominika Pribulová, Bc. Monika JaššováAbsolvovali aktualizačné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z, v rozsahu 20 hodín v téme Intergrácia a inklúcia a kreatívny pedagóg s platnosťou do konca uvedeného školského roka. 

Učiteľky sa aktívne zapájali do certifikovaných vzdelávacích programov. Navzájom sa obohacovali vedomosťami, ktoré uplatňovali v praxi. Poskytovali si navzájom materiály k preštudovaniu. Študovali odbornú literatúru a vzájomne sa informovali o novinkách v rámci VVČ. Prehľad o vzdelávaniach pedagogických zamestnancov je uvedený v tabuľke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu.

 

P.č.

Meno a priezvisko

pedagóga

Názov

Vzdelávania

Druh

vzdelávania

Počet

hodín

Ukonč.

1.

 

 

 

Mgr. Juliana Kurucová

-Integrácia vs. Inklúzia

(inkluzívne prístupy vo vzdelávaní)

-Kontext a dimenzie predprimárnej edukácie

-Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi

-Kreatívny pedagóg

- Základný program funkčného vzdelávania

Aktualizačné

 

Vedecká konferencia

Odborný Seminár

Aktualizačné

 

Funkčné

10

 

 

 

 

10

 

 

70

 •  

 

 

 

 

 •  

2.

 

 

 

 

Bc. Dominika Pribulová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vyberme sa na inovatívnu cestu spoločného filozofovania s deťmi.

-Hudobno- pohybový projekt Zima

-Všímavosť, pozornosť a prítomný okamih

-Relaxačné hry s deťmi a pre deti.

-Zmeny v kurikulu základného vzdelávania.

-Každé dieťa je umelcom.

-Ako krtko upiekol zasnežený kopček.

 

-Kreatívny pedagóg

 

Zavádzanie inkluzívnych princípov do vzdelávacieho procesu detí predškolského veku-Psychomotorické hry ako prostriedok uvoľnenia psychického napätia u detí.

Inovačné

Aktualizačné

Aktualizačné

Aktualizačné

Aktualizačné

Aktualizačné

Aktualizačné

 

Aktualizačné

 

Odborný seminár

50/3%

1

     2

2

2

2

2

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

10

3.

 

Bc. Monika Jaššová

-Integrácia vs. Inklúzia

(inkluzívne prístupy vo vzdelávaní)

-Kreatívny pedagóg

 

Aktualizačné

 

Aktualizačné

10

 

10

 •  

 

 •  

4.

 

 

Eva Belancová

-Inovatívne prístupy k environmentálnej výchove a vzdelávaniu.

-Integrácia vs. Inklúzia

(inkluzívne prístupy vo vzdelávaní)

-Kreatívny pedagóg

Inovačné

 

Aktualizačné

Aktualizačné

50

 

10

 

10

 •  

 

 •  

 

 •  

12. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:(§2 ods. 1 písm. j)

September

 

 -  Plenárna schôdza

                   

 -  Beh priateľstva

 

-   Brigáda s rodičmi

                   

 -  Dopravná výchova v MŠ

 

Október 

 

 - Deň zdravej výživy

              

 - Mesiac úcty k starším program pre starých rodičov

 

 - Divadelné predstavenie divadla Portál

 

 - Návšteva ZOO Košice

 

November

                  

 - Tekvicový Svetlonos

               

 - Šarkaniáda

                

  - Vianočné fotenie detí

 

December

 

 -  Pečenie vianočných medovníčkov

 

 -  Divadelné predstavenie– Ujo Ľubo

 

 -  Vianočná akadémia

 

Január     

 

 -  Triedny aktív

 

 - RÚVZ – prednáška na tému obezita

 

Február  

 

 - Karneval

- Farebný týždeň

                

 - Návšteva planetária

 

Marec   

 

  -   Mám básničku na jazýčku

               

  - ,, Babka, dedko, prečítaj mi rozprávku

                

  -    Deň VODY - aktivity z projektov

 

   -   Tvorivé dielne v spolupráci s CKKK

 

Apríl   

 

  -  Veľkonočné (jarné) tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi

                                       

 -  Deň ZEME- aktivity z projektov

              

 -  Póla radi deťom – aktivita s KR PZ v KE- prípravna trieda

 

Máj  

 

 -  „Deň matiek“ - obecné oslavy

          

  -  Stavanie májov

 

  -  Návšteva Kováčskej dielne

 

  - Tvorivé dielne v spolupráci s CKKK

 

   - Vojenská polícia a psovod v MŠ

 

  -  Koncoročné fotenie

           

  -  Zápis do MŠ

     

Jún       

 

  - MDD- hry a súťaže

    

 - DEŇ RODINY

      

  - Rozlúčková slávnosť

 

Prehľad mimoškolských akcií

                                             Mimoškolské akcie MŠ Skároš 2022/2023

  SEPTEMBER

               -

 

 

 

 

   OKTÓBER

Zoo

Objednaným autobusom sme navštívili Zoo v Košiciach. Videli sme množstvo zvierat. Pre niektoré deti to bol prvý kontakt so zoologickou záhradou.

NOVEMBER

                     -

 

 

 

 

 

 

 DECEMBER

Vianočná akadémia

Pred vianočnými sviatkami sme si pripravili vystúpenie pre rodičov a všetkých občanov Skároša v kultúrnom dome. Na vystúpení sa predviedli obe triedy (včielky a žabky), ale aj folklórny krúžok. Po vystúpení nás prišiel navštíviť aj Mikuláš.

              JANUÁR

               -

 

 

 

 

 

              FEBRUÁR

Planetárium

Vo februári sme navštívili planetárium v Centre voľného času v Košiciach. Deti sa tam oboznámili so základnými pojmami a javmi ako východ a západ slnka, striedanie ročných období.

       MAREC

                    -

 

 

 

 

 

              APRÍL

Turistická vychádzka k amfiteátru Skároš

V apríli sme podstúpili turistickú vychádzku k amfiteátru v Skároši. Pri amfiteátri sme pre deti nachystali rôzne pohybové aktivity. Prešli sme si historické tanky a pomník, ktoré sa nachádzajú v blízkosti amfiteátra.

                              

 

 

MÁJ

Stavanie mája

 

1.mája sme sa zúčastnili slávnosti Stavanie mája. Od materskej školy sme šli v sprievode základnej školy, ale aj občanov obce Skároš k obecnému úrade. Pri ňom sa konalo stavanie mája a vystúpenie k tejto príležitosti.

 

 

 

 

MÁJ

Kováčska dielňa

V máji predškoláci navštívili kováčsku dielňu. Zo stanice sa previezli po Košiciach vláčikom, pozreli si pamiatky na Hlavnej ulici. V kováčskej dielni si vyskúšali kutie železa kladivom. Pozreli si prácu košického kováča.

 

 

 

           JÚN

Sokoliari

V júni sme navštívili Základnú školu Skároš, kde na návšteve bol pán sokoliar spolu so sokolmi. Predviedol nám sokolov a všetko čo vedia.

JÚN

Oslava rodiny

Táto akcia sa konala pod lesom pri chate. Deti si zasúťažili a zahrali sa spoločne so svojimi rodičmi a súrodencami. Na konci nás čakalo občerstvenie v podobe kotlíkového guľáša.

 

Prehľad výtvarných súťaží

                                                Výtvarné súťaže MŠ Skároš 2022/2023

 

Názov súťaže

 

Zapojené deti

Umiestnenie

Celoslovenská výtvarná súťaž detí predškolského veku „Farebná jeseň“

 

Žabky: Elizabeth Edmondson

Včielky: Alžbeta Kántorová

   Denis Staňo

 

Žiadne

Vesmír očami detí 2023

 

Včielky: Denis Staňo

Ďakovný list

 

 

13. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy:

(§2 ods. 1 písm. k)

    Materská škola v Skároši je dvojtriedna. Poskytuje celodennú, alebo poldennú výchovu a vzdelávanie deťom od troch do šiestich rokov a deťom s pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania. Prevádzkovateľom je Obec Skároš. Prevádzka  MŠ  je  po odsúhlasení  rodičmi od 7.00 do 16.30 hod.

Budova školy  prešla rozsiahlou rekonštrukciou vonkajšej fasády, okien, malieb v interiéry, podlahových krytín, dverí.  V MŠ je zabudovaná rekuperácia. V auguste 2023 bola v materskej škole uskutočnená rekonštrukcia sociálnych zariadení pre deti v oboch triedach. Budova je typizovaná, nachádzajú sa v nej 2 triedy,  spálňa, jedáleň, 2 šatne, telocvičňa, kabinety, kancelária, izolačka, WC pre deti, WC pre  učiteľky, umyvárne, prípravne stravy, sklad potravín, škrabka, kancelária vedúcej ŠJ,  kuchyňa, šatňa, WC pre personál, v pivničných priestoroch je sklad, kotolňa a posilňovňa.

MŠ je vykurovaná plynom, vodu odoberáme z obecného vodovodu. K budove patrí rozsiahly školský dvor s trávnatou plochou, dve detské ihriská vybudované cez projekty EU, ktoré sú prístupné aj verejnosti. V zadnej časti školského dvora sa nachádza dopravno-športové ihrisko, ktoré sme využívali na rôzne dopravné a športové aktivity.  Estetickým a praktickým edukačným prostriedkom je pocitový chodník, okolo ktorého sú osadené lavičky. Príjemnú atmosféru dopĺňa altánok . Kosenie školského dvora zabezpečuje Obec Skároš.

Pre hru a výchovné činnosti sa využívajú hračky a pomôcky, ktoré spĺňajú estetickú, hygienickú a didaktickú funkciu. Hračky sa priebežne dopĺňajú. Detská a odborná literatúra sa zabezpečuje priebežne z vydavateľstva Raabe, Rokus, Portál. Na hudobné činnosti využívame hudobné nástroje Orffovho inštrumentára, klavír a iné svojpomocne vyrobené zvukové pomôcky.  Zdravotné cvičenia realizujeme v telocvični. Na rozvoj hrubej motoriky, koordináciu, rýchlosť, obratnosť využívame rôzne náradie a náčinie.  Športové podujatia a olympiády organizujeme na multifunkčnom ihrisku.  Všetky priestory sú plne funkčné a využívané. Estetická úprava interiéru odráža tvorivosť učiteliek.  Výzdoba interiéru sa mení pravidelne podľa ročných období a sviatkov. Výstavy detských prác sú uskutočňované pravidelne. Materská škola je vybavená  výpočtovou technikou s pripojením na internet, kopírovacím zariadením, interaktívnou tabuľou v oboch triedach.  Materská škola má vlastné webové sídlo, ktorého dizajn bol zmenený v druhom polroku  šk. r. 2021/2022. 

 

14. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy:

(§2 ods. 1 písm. I)

Materská škola v Skároši nie je právny subjekt. Zriaďovateľom je Obec Skároš, ktorá sa stará o zabezpečenie chodu materskej školy. Na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti sa využívajú príspevky rodičov detí navštevujúcich MŠ a štátna dotácia.  V školskom roku 2022/2023 sa zakúpili nové ležadlá v počte 21 ks do triedy žabky. Z dotácie MŠVVaŠ sa z dotácie zakúpili pre predškolákov: Interaktívny edukačný program, tablet, notebook, tlačiareň s príslušenstvom, knihy, tabule na kreslenie do exteriéru, didaktické hry a vzdelávacie pomôcky, hudobné nástroje. Zrekonštruovalo sa pieskovisko a v rámci projektu Šikovní záhradníci sa na výchovu a vzdelávanie zakúpili 2 ks vyvýšený záhon a semená poľnohospodárskych, úžitkových a okrasných rastlín.

 

 

15.  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok a vyhodnotenie jeho plnenia: (§2 ods. 1 písm. m)

Východiskom pre tvorbu a plnenia cieľov v školskom vzdelávacom programe boli všeobecné ciele uvedené v Štátnom vzdelávacom programe, ktorý schválilo MŠ VV a Š. Koncepcia rozvoja MŠ sa opiera o vlastnú analýzu, autoevalváciu a Školský vzdelávací program Dúhový strom.

 

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosti a zručnosti, utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

 

Ciele zamerané na zvýšenie kvality edukačného procesu v MŠ:

 • Pri výchovno-vzdelávacej činnosti využívať inovačné a variabilné metódy a formy práce s deťmi
 • Pri organizovaní školských i mimoškolských podujatí pokračovať v nastúpenom trende vzájomnej kooperácie materskej školy a rodiny
 • Do výchovno-vzdelávacieho procesu zaraďovať viac aktivít s pohybovým, environmentálnym a zdravotným zameraním
 • Rozširovať spoluprácu s inými inštitúciami
 • Čo najviac využívať všetky dostupné moderné pomôcky na obohatenie edukačného procesu, využívať digitálnu techniku
 • V účinnej spolupráci s rodinou spoluvytvárať podmienky pre čo najkvalitnejšie vzdelávanie detí.
 • Zapájať sa do projektov, pokúsiť sa reagovať na zaujímavé výzvy
 • Umožniť pedagogickým zamestnancom rozhodovať v dôležitých otázkach vzdelávania a výchovy detí
 • Podieľať sa na budovaní pozitívnej klímy v materskej škole

 

Ciele boli splnené

 

Vlastné zameranie školy a súvisiace ciele:

Environmentálna výchova:

 • Rozvíjať u detí vzťah k bezprostrednému prírodnému okoliu a utvárať základy environmentálneho vedomia, cítenia a konania
 • Utvárať u detí pocit radosti z existencie a krásy živej i neživej prírody
 • Rozvíjať pozorovacie schopnosti
 • Uplatňovať bádateľský prístup a experimentovanie formou praktických činností
 • Prostriedky k naplneniu cieľa :  Vybudovať vlastnú bylinkovú záhradu.

Ciele boli splnené

 

Pohybové aktivity :

 • Vzbudzovať u detí radosť z pohybu, prostredníctvom pohybu viesť deti k uvedomovaniu si zdravého životného štýlu a podporovať u detí kolektívneho ducha
 • Prostriedky k naplneniu cieľa:  Organizovanie športových olympiád, zapájanie sa do pohybových projektov
 • Spolupracovať s lektormi a odborníkmi v oblasti detskej pediatrie a ortopédie prostredníctvom projektov zameraných na rozvoj zdravého vývinu dieťaťa.

 

Ciele boli splnené

 

Ciele zamerané na spoluprácu školy a rodiny :

 • Prehlbovať tradičné i netradičné formy spolupráce a poradenskú činnosť
 • V prípade potreby zabezpečiť kontakt rodiny a logopéda, psychológa...
 • Byť otvorenou školou a zároveň zachovávať mlčanie o konkrétnej rodine

Prostriedky k naplneniu cieľa: Deň rodiny, Tvorivé dielne s rodičmi Brigády s rodičmi, Babka, dedko prečítaj mi rozprávku,  Poďte sa s nami hrať...

 

Ciele boli splnené

 

Ciele zamerané na spoluprácu školy a inštitúcií :

 • Úzko spolupracovať so zriaďovateľom, Radou školy a Rodičovským združením
 • Ďalej rozvíjať spoluprácu so základnou školou
 • Pokračovať v aktívnej spolupráci so zriaďovateľom
 • Spolupracovať s CPaP
 • Vyhľadávať a nadväzovať spoluprácu s inštitúciami ponúkajúcimi zaujímavé a hodnotné aktivity vhodné pre rozvoj detí: PZ SR, RÚVZ, Hasičký zbor

 

Ciele zamerané na prezentáciu materskej školy:

 • Prezentovať prácu, rozvoj a úspechy materskej školy, jej detí a zamestnancov pred užšou i širšou verejnosťou prostredníctvom médií, súťaží, vystúpení
 • Využívať webové sídlo školy a stále ho aktualizovať

Ciele boli splnené

 

Ciele zamerané na technicko-materiálne vybavenie školy:

 • Zabezpečiť výmenu ležadiel

 

Ciele boli splnené.

 

16. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  a oblasti v ktorých sú nedostatky a je potrebné úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení:

(§2 ods. 1 písm. m)

Obsah vzdelávania v materskej škole je obsahom všeobecného vzdelávania a je štruktúrovaný v oblastiach všeobecného vzdelávania, podobne, ako je to na následných stupňoch vzdelávania. Jednotlivé vzdelávacie oblasti reprezentujú základné obsahy ľudskej kultúry a pokrývajú všetky aspekty kultúrnej gramotnosti, ktoré  budú kontinuálne rozvíjať na vyšších stupňoch vzdelávania. Obsah jednotlivých vzdelávacích oblastí pokrýva a vyčerpáva celý komplex všeobecného vzdelávania v materskej škole. Vzdelávacie oblasti pokrývajú celý komplex všeobecného vzdelávania a kultúrnej gramotnosti, potenciálna inovácia obsahu vzdelávania je realizovateľná v nich samotných. Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:

Jazyk a komunikácia – Matematika a práca s informáciami – Človek a príroda – Človek a spoločnosť – Človek a svet práce – Umenie a kultúra – Zdravie a pohyb.

 

Hodnotenie VVČ: Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole prebiehala

v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie

v materských školách. Pri plnení cieľov VVČ sme vychádzali zo ŠkVP Dúhový strom

a týždenných plánov. Jednotlivé výkonové štandardy sme operacionalizovali a tým

vytvárali konkrétne a merateľné ciele formulované na dieťa. Poznatky sme deťom

sprostredkovávali hravým spôsobom, zážitkovým učením, praktickými činnosťami

a to v rôznych organizačných formách denného poriadku. Priamym pozorovaním

prírody v každom ročnom období, turistickou vychádzkou a praktickými činnosťami

v prírode sme u deti vytvárali pozitívne a ochranárske postoje k živej a neživej

prírode. Kladne hodnotíme aktivity a spoluprácu materskej školy a rodiny z pohľadu

manažmentu triedy a školy.

 Hodnotenie plánovania tém, podtém a ich aktuálnosť za celý školský rok.

Plánovanie prebieha v týždenných intervaloch. Pri plánovaní vychádzame zo ŠVP,

ktorý sa v školskom roku 2022/2023 menil a aktualizoval na základe dokumentu

Osobitosti tvorby školských vzdelávacích programov.

Témy a podtémy hodnotíme kladne, sú aktuálne a zodpovedajú jednotlivým ročným

obdobiam, v rámci veku sme do nich integrovali aj projekty primerané pre túto vekovú

skupinu – Šikovní záhradníci, Bosonožka a Práva dieťaťa.

 

Jazyk a komunikácia:

V rámci vzdelávacej oblasti sme sa zamerali na rozvoj komunikačných konvencií, artikuláciu, správnej výslovnosti prostredníctvom rozhovorov, dialógov a básní.

Reprodukovali obsah prečítaného textu, informácie z dostupných médií. Vedia vysvetliť rozdiel medzi poéziou a prózou. U detí sme systematicky rozvíjali naračné schopnosti. 15 predškolákov si dokáže napísať svoje meno veľkým tlačeným písmom. Deti dokážu nadväzovať rozhovor, chápať dôležitosť komunikačnej a pamäťovej funkcie písanej reči, rozoznávať nesprávnu výslovnosť, formulovať gramaticky správne jednoduché, rozvité vety a súvetia, dokážu predvídať udalosti deja, domýšľať príbehy, opisovať vlastné predstavy, snažia sa o správnu výslovnosť hlások, aj keď u mnohých prevláda dialekt. Vedia  kresliť grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia, dlane a prstov. Aktívne sú v aktivitách, kde  obsah a zážitky z čítania vyjadrujú prostredníctvom dramatizácie, ale  aj hudobno-pohybových činností.

 

Odporúčania:

- Pozornosť venovať deťom s nesprávnou výslovnosťou

 - Usmerňovať rodičov k spolupráci s logopédom

- Utvárať u deti návyk správneho držania grafického materiálu

 

Matematika a práca s informáciami

V tejto oblasti sme sa zamerali na všetky matematické podoblasti. Deti v matematickej oblasti dokážu:  správne určovať počet predmetov v skupine, prikladať aj odoberať zo skupiny s daným počtom, riešiť kontextové úlohy, rozhodovať, či objekt má alebo nemá súčasne tri dané vlastnosti, triediť objekty na základe viacerých daných vlastností.  Ovládajú základy digitálnych technológií, triediť objekty, vytvoriť postupnosť, deliť skupiny na dve skupiny s rovnakým počtom, ovládajú pojmy viac, menej a rovnako v skupine do 10, zrakom aj hmatom správne rozlíšiť kocku, guľu, valec a poznajú plošné útvary  štvorec, kruh, trojuholník, obdĺžnik, odhadom aj meraním dokážu porovnávať predmety / dlhší, kratší, širší, nižší, užší,.../, podľa veľkosti usporiadať skupinu 3 – 4 predmetov, dokážu určovať prvý, posledný, hneď pred, za ..., Deti pracujú s pracovnými zošitmi s cieľom upevňovať poznatky v oblasti matematických predstáv a v oblasti poznávania sveta. Bol využívaný rôzny konštruktívny materiál – Lego, kocky a ďalšie, puzzle, tangram,  váhy, magnetické stavebnice, súbory hier na určovanie počtu, hry na určovanie skupín predmetov, BEE - Bot, rôzne ďalšie iné didaktické pomôcky.

 

Odporúčania:

 • Uplatňovať aktivity zamerané na rozlišovanie priestorových a plošných geometrických útvarov
 • Pracovať s edukačným programom na IT tabuli

 

Človek a príroda

Poznatky z tejto oblasti, sme deťom sprístupňovali hlavne zážitkovým učením a praktickými činnosťami.  Prepojenosť s učebnými osnovami environmentálnej výchovy podporovala vytváranie pozitívnych hodnotových postojov detí  k prírode, životnému prostrediu a k svojmu regiónu. Stav a úroveň vzdelávania sa v prírodovednej oblasti  boli na vysokej úrovni.

Implementovali sme projekt ,,Šikovní záhradníci“, spoločne sme sa starali o záhradku, sadili semienka rastlín, priesady kvetov, zeleniny. Viedli sme deti k starostlivosti o živú ale i neživú prírodu. Dokážu identifikovať prvky počasia.  Spoločne sme realizovali krátkodobé pozorovania zmien v prírode, samostatne triedili prírodné reálie podľa daných kritérií, uvádzali príklady, kde sa všade nachádza voda. Deti dokážu  identifikovať rôznorodosť rastlinnej ríše, poznajú živú a neživú prírodu, vedia, že zem je súčasť vesmíru, poznajú zvieratá a ich mláďatá, dokážu identifikovať rôznorodosť živočíšnej ríše, vedia ako sa starať o niektoré živočíchy, poznajú význam vody v prírode.

 

Odporúčania:

 • Implementovať bádateľské metódy a metódy brainstormingu
 • Robiť viac pokusov a implementovať ich do VVČ

Človek a spoločnosť

V tejto oblasti sa deti vhodnými výchovno-vzdelávacími metódami naučili: používať vhodný pozdrav, poďakovanie, orientovať sa vo svojom okolí a v okolí MŠ, správne používať pojmy – včera dnes zajtra, ráno, na obed, večer, poznajú významné miesta v našom meste, poznajú tradičné regionálne zvyky, vedia sa správať ohľaduplne k rovesníkom, dokážu sa sústrediť na činnosť, pracovať v skupine, rozlišovať pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti, snažia sa nenásilne riešiť konflikt, poznajú základné pravidlá správania sa v cestnej premávke.

 

Odporúčania:

 • Aj naďalej implementovať aktivity zamerané na prosociálne správanie

 

Človek a svet práce

V tejto oblasti sa deti naučili: poznať vlastnosti predmetov, ktoré dokážu vlastnými slovami opísať, dokážu slovne popísať postup zhotovenia vybraného výrobku, vytvárať jednoduché výrobky a pomenovať ich, poznajú tradičné remeslá, tvoriť podľa predlohy aj fantázie, poznajú prírodné materiály, podľa  učiteľky dokážu narábať s náradím a nástrojmi pri úprave školskej záhradky, ako aj pri výrobe a úprave predmetov, tvoriť s drobným materiálom, strihať.

Odporúčania:

 • Dbať na správne sedenie pri práci
 • Individuálne pristupovať k poznávaní detailov ľudskej postavy

 

Umenie a kultúra VV

V tejto oblasti sme využívali rôzne druhy materiálov a výtvarných techník. Deti  aplikovali osvojené poznatky v praktických činnostiach, používali správne pracovné postupy. Zaujímavým prvkom bolo využívanie regionálnych umeleckých a remeselných tradícií. Kreslenie, maľovanie, modelovanie patria medzi obľúbené činnosti. Zaradzované sú rôzne výtvarné techniky. Deti sa zapojili do dvoch výtvarných súťaží.

 

Odporúčania:

 • Sprostredkovať deťom umelecké diela priamou účasťou na výstavách Múzeum
 • Dbať na kreslenie detailov pri kreslení ľudskej postavy

Umenie a kultúra HV

V tejto oblasti sme kládli dôraz na praktické činnosti. Sprostredkovali sme deťom priamu skúsenosť detí s hudbou. Aktívne sa zapájali do spevu, vyjadrovali hudbu pohybom a hrou na detských hudobných nástrojoch. Uplatňovali tanečné prvky v jednoduchých choreografiách.

Deti poznajú veľa piesní, radi spievajú. Obľúbená je rytmizácia, tiež spojená s hrou na telo, tanec. Využívané sú hudobné  nástroje Orffovho inštrumentára. Hudobné činnosti sú zaradzované v rôznych organizačných formách  denného poriadku, ale aj počas voľných chvíľ, či na pobyte vonku.

Odporúčania:

 • Zaradzovať aktivity na rozvoj percepčných činnosti
 • Využívať hudobné nástroje

 

Zdravie a pohyb

Deti ovládajú základne lokomočné pohyby, viacero detí pozná terminológiu zdravotných cvikov, sebaobslužné činnosti majú osvojené, vedia identifikovať situácie ohrozujúce zdravie, manipulovať s náradím a náčiním, dodržiavať pravidlá pohybových hier, aktívne sa zúčastňovať pri príprave stolovania, viacero detí dokáže používať celý príbor,  čistotu pri stolovaní majú osvojenú, ovládajú jednoduché akrobatické zručnosti, dokážu vysvetliť, prečo je potrebný pohyb pre zdravie človeka.  Zúčastnili sme zimnej a letnej olympiády v MŠ.

 

Odporúčania:

 • Dbať na správne držanie tela
 • Dbať na správne vykonávanie zdravotných cvikov
 • Osvojiť si terminológiu postojov a polôh
 • Dbať na správne používanie príboru pri stolovaní u všetkých detí

17. Ďalšie informácie o škole

 

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania:

(§2 ods. 2 písm. a)

Denný režim je vypracovaný tak, aby rešpektoval psychohygienické potreby detí predškolského veku. Je dostatočne pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. Poskytuje priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole.

 

2. Voľnočasové aktivity školy: (§2 ods. 2 písm. b)

 • Od októbra 2022 mali rodičia možnosť prihlásiť svoje dieťa na krúžok anglického jazyka, pod vedením skúsenej lektorky. 40% zapísaných detí sa krúžku zúčastňovalo. Hodiny anglického jazyka sa uskutočňovali jedenkrát týždenne v odpoludňajších hodinách. Výstupom bola otvorená hodina realizovaná v mesiaci jún 2023
 • Od októbra 2022 mali rodičia možnosť prihlásiť svoje dieťa na folklórny krúžok Folklórik. Zapísaných bolo 18 detí, ktoré sa krúžku zúčastňovalo. Výstupom bolo vystúpenie na Vianočnej akadémii a pri príležitosti Dňa matiek.
 • Od Októbra 2022 sme v rámci MŠ zriadili krúžok Grafomotorika cez výtvarné aktivity, ktorý viedla 2x mesačne v odpoludňajších hodinách p.uč. Eva Belancová. Krúžok bol určený pre deti plniace PPV a cieľom bolo rozvíjať grafomotorické zručnosti pred vstupom do ZŠ.

 

3. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti.

V školskom roku 2022/2023 nebola vykonaná žiadna inšpekcia.

 

4. Spolupráca školy s rodičmi: (§2 ods. 2 písm. c)

Stretnutia so všetkými rodičmi sa uskutočnili  štyrikrát a sú z nich zápisnice.  Prebehla jedna plenárna schôdza, tri rodičovské združenia,  individuálne informatívne rodičovské združenie s rodičmi detí plniace PPV. Informácie sme rodičom podávali priebežne ústnou formou, prostredníctvom oznamov na facebooku, webovom sídle školy, oznamoch na nástenkách a e-mailom. Spolupráca s rodičmi bola v školskom roku 2022/2023 na veľmi dobrej úrovni. Rodičia boli otvorení pomoci materskej škole so všetkými úlohami. Rodičia sa zúčastnili jesennej brigády v materskej škole, kde sme svojpomocne revitalizovali okolie materskej školy. Aktívne sa zúčastňovali akcií organizovaných materskou školou ako: Deň rodiny – športové odpoludnie, Babka, dedko prečítaj mi rozprávku – čítanie kníh pred odpočinkom, Jarná brigáda – revitalizácia MŠ, Deň otcov – varenie gulášu, Rozlúčková slávnosť – zabezpečenie občerstvenia pre predškolákov, Súťaž o najkrajšiu tekvičku, Súťaž o najkrajšieho šarkana – Šarkaniáda.  Pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sú s rodičmi v dennom kontakte a ich vzťahy sú na vysokej úrovni.

Nedostatky:

 • Nízka aktivita rodičov z rómskych komunít na spoločných akciách
 • Nedostatočná pozornosť zo strany rodičov k odporúčaniam logopedickej starostlivosti pre deti

 

18. Zhodnotenie výsledkov riadiacej práce

Riaditeľka materskej školy Mgr. Juliana Kurucová.

Na zastupovanie počas MD bola prijatá p. učiteľka Eva Belancová. Materská škola pracovala podľa koncepcie rozvoja školy a vlastného zamerania školy. Koncepčný zámer bol prejedávaný na zasadaniach rady školy.  Odbornosť učiteliek je na veľmi dobrej úrovni. Učiteľky sú aktívne, otvorené získavaniu nových poznatkov a ďalšiemu vzdelávaniu, ich kreativita a snaha je veľkými prínosom pre materskú školu.

Vnútroškolská kontrola sa zabezpečovala v zmysle vypracovaného plánu kontrolnej činnosti rôznymi formami.  Výsledky kontroly sa pravidelne analyzovali na pedagogických a prevádzkových poradách, ale aj priebežne. Pedagogická dokumentácia bola vedená v zmysle platnej legislatívy. Priestory školy, v ktorých sa uskutočňoval výchovno-vzdelávací proces boli na vysokej úrovni. Triedy boli čisté, esteticky upravené a prispôsobené vekovým osobitostiam detí. Dodržiavala sa bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.  V každej triede sa viedol ranný filter, k dispozícii bola kniha drobných úrazov. Pracovný poriadok spolu s vnútorným poriadkom školy vytvárali efektívny prostriedok riadenia. Jednotlivé inštitúcie výchovy ako rodina, rada školy, zriaďovateľ boli jednotné a participovali na  realizácii cieľov.  Materská škola v školskom roku 2021/2022 spolupracovala aj s inými inštitúciami ako: CPaP, RÚVZ, ZŠ, PZ SR, DHZ Skároš. Školský poriadok materskej školy bol vypracovaný v zmysle platnej vyhlášky o materskej škole č. 541/2021 Z. z. o materskej škole platnej od 1.1.2022, ktorou sa zrušila vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.  Agenda o deťoch bola vedená v zmysle platnej legislatívy. Z prevádzkových a pedagogických rád sa viedli zápisnice, rovnako ako aj zo zasadaní metodického združenia.

 

Hospitačná činnosť obsahovala ciele hospitácií formulované na učiteľku,  ale aj na dieťa. Z hľadiska činnosti detí bol vytvorený dostatočný priestor na sebarealizáciu a rozvoj každého dieťaťa a to predovšetkým uplatňovaním poznatkov a vlastných zážitkov. Výchovno-vzdelávaciu činnosť hodnotím vo všetkých ukazovateľoch kladne. Atmosféra v triedach a celková psychosociálna klíma bola na veľmi dobrej úrovni. Prostredníctvom premyslenej, plánovanej činnosti, využívaním vhodných metód a foriem práce, škola zabezpečovala príkladnú úroveň rozvoja osobnosti každého dieťaťa.  Celková efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu vo vzťahu ku koncepcii a zameraniu školy, k dlhodobým cieľom sa zabezpečovala cez konkrétnosť plánovaných úloh primeraných veku detí.

 

Prevádzkovo – pracovná činnosť

V tomto smere boli kontroly zamerané na dodržiavanie pracovného a vnútorného poriadku školy, dodržiavanie pracovnej doby a jej efektívnosť, dodržiavanie pracovných náplní v pracovnom procese a bezpečnosť  pri práci.  Kontroly boli taktiež zamerané na uskladňovanie a efektívne využívanie čistiacich prostriedkov, čistotu a hygienu priestorov školy, kotolne a skladov. Prevádzkoví zamestnanci sa v školskom roku 2022/2023 aktívne zapájali do všetkých aktivít a spolupracovali pri ich zabezpečení. Plánované ale aj neplánované kontroly preukázali, že zamestnanci si svoju prácu na svojich úsekoch plnili zodpovedne a včas.  V mesiaci december bola pre zvýšenie efektivity práce prevádzkovým zamestnancom upravená pracovná doba, ktorá je uverejnená v dodatku k prevádzkovému poriadku a školskému poriadku

 

Materiálno – technické zabezpečenie školy

V školskom roku 2022/2023 sa zakúpili nové ležadlá v počte 21 ks do triedy žabky. Z dotácie MŠVVaŠ sa z dotácie zakúpili pre predškolákov: Interaktívny edukačný program, tablet, notebook, tlačiareň s príslušenstvom, knihy, tabule na kreslenie do exteriéru, didaktické hry a vzdelávacie pomôcky, hudobné nástroje. Zrekonštruovalo sa pieskovisko a v rámci projektu Šikovní záhradníci sa na výchovu a vzdelávanie zakúpili 2 ks vyvýšený záhon semená poľnohospodárskych, úžitkových a okrasných rastlín.

 

19. Návrhy na zlepšenie predprimárneho vzdelávania vychádzajúce z analýzy úrovne  výchovy a vzdelávania v šk. r. 2022/2023

 • Pokračovať v  projekte Šikovní záhradníci
 • Pokračovať vo folklórnom krúžku Folklórik
 • Realizovať projekt na rozvoj predčitateľskej gramotnosti.
 • Zabezpečiť krúžok anglického jazyka
 • Využívaním didaktických pomôcok na základe zážitkového učenia rozvíjať logické myslenie u detí
 • Využívať jazykové hry a riekanky  na rozvoj komunikačných schopností u detí a rozvoj predčitateľskej gramotnosti
 • Dbať na správne držanie tela pri všetkých činnostiach
 • Uskutočňovať výchovno-vzdelávaciu činnosť v príroda v čo najvyššej miere
 • Odstraňovať mechanické zapamätávanie a rozvíjať logické myslenie
 • Individuálne sa venovať deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Naďalej aplikovať grafomotorické cvičenia
 • Pri plánovaní dbať na dodržiavanie didaktických zásad
 • Výchovno-vzdelávacie aktivity realizovať s ohľadom na kognitívnu, perceptuálno-motorickú a socio-emocionálnu úroveň detí predškolského veku.
 • Udržiavať a zveľaďovať spoluprácu školy a rodiny z pohľadu manažmentu triedy

 

20. Opatrenie na školský rok 2023/2024

V oblasti riadenia

 • Vytvárať podmienky pre povinné aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov.
 • Zabezpečovať účasť pedagogických zamestnancov na odborných seminároch a konferenciách.
 • Vytvárať podmienky na publikačnú činnosť pedagogických zamestnancov.
 • Vypracovať nový vnútorný plán kontroly a postupovať podľa neho, kontroly zaznamenávať.

Termín: stály

Zodp. riad. MŠ

 

 • Riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov, dbať na dodržiavanie pracovnej doby a pracovnej disciplíny.

Termín: stály

      Zodp. riad. MŠ

 

 •  Utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Termín: stály

Zodp. riad. MŠ

 

 • Zvyšovať nárok na odborný prístup učiteliek.

Termín: stály

Zodp. riad. MŠ

 

 

 • V spolupráci so zriaďovateľom zrealizovať rekonštrukciu sociálnych zariadení pre zamestnancov, vybudovanie šatne na prvom podlaží pre zamastencov.

Termín: 2023/2024

Zodp. riad. MŠ

 

 • Získavať finančné zdroje na zakúpenie krojov pre MŠ z 2% z danie                                                                                                                                                   

Zodp. riad. MŠ

Termín: 2023/2024

 •  

Termín: 2023/2024

 

                                                                                                                                                

 

 • Reprezentovať materskú školu a obec  pravidelnou publikáciou v regionálnych a celoslovenských periodikách.

Zodp. riad. MŠ

Termín: 2023/2024

 

                                                                                                                                             

Pre všetkých pedagogických zamestnancov

 

 • Zabezpečiť adaptačné vzdelávanie pre začínajúceho pg. zamestnanca
 • Samovzdelávacím, účasťou na webinároch, školeniach a vzdelávaniach zvyšovať svoju odbornosť a kvalifikovanosť.
 • V pedagogickom procese klásť dôraz na rozvoj komunikačnej schopnosti detí.
 • Uplatňovať aktivizujúce metódy a formy práce, problémové učenie, posilňovať schopnosť sebahodnotenia a hodnotenia detí.
 • Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať integráciu vzdelávacích oblastí, realizovať vzdelávacie aktivity s integrovaným obsahom.
 • Rešpektovať autonómiu a aktuálne dispozície dieťaťa, jeho učebný štýl, kreativitu, tvorivosť, sebarealizáciu a sebaprezentáciu.
 • Podporovať rozvoj pohybových schopností detí.
 • Využívať hudobno - pohybové hry so spevom ako súčasť telovýchovných chvíľ a pobytu vonku.
 • Sezónne aktivity a výcviky realizované v súlade s podmienkami MŠ využívať ako nástroj podpory zdravia a prevencie obezity.
 • Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty, pokusy a exkurzie.
 • Vytvárať deťom príležitosti na porovnávanie a zdôvodňovanie rozdielu medzi realitou a fikciou.
 • Digitálne technológie a sledovanie multimediálnych zariadení využívať ako jeden z nástrojov osobnostného rozvoja detí v súlade so ŠVP a ŠkVP, s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí deti predškolského veku.
 • Rozvíjať a obohacovať u detí obrazotvornosť, fantáziu, podporovať a uplatňovať intuíciu a rozvíjať ich tvorivosť.
 • Vytvárať a rozvíjať u detí cit ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia a kultúrneho dedičstva našich predkov.
 • Podporovať rozvíjanie medziľudských vzťahov, zlepšovať fungovanie a kvalitu vzťahov v skupine, podporovať vytváranie priaznivej sociálnej atmosféry v triedach.

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                         Mgr. Juliana Kurucová

                                                                                                                          Riaditeľka MŠ

Správa zverejnená v škole na centrálnej nástenke rodičov dňa: 13.9.2023