Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch za školský rok 2021/2022

MATERSKÁ ŠKOLA, ŠPORTOVÁ 260, 044 11 SKÁROŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:                                                                                Bc. Juliana Kurucová, riaditeľka MŠ

 

 

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022.

 

Správu predkladá: Bc. Juliana Kurucová - riaditeľka MŠ

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Materskej školy v Skároši za školský rok 2021/2022 prerokovaná na pedagogickej rade dňa........................................................

 

Vyjadrenie Rady školy:

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Obce Skároš.

schváliť – neschváliť

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Materskej školy v Skároši za školský rok 2021/2022.

 

Predseda Rady školy pri Materskej škole Skároš 

Veronika Sitárová.............................................

 

Stanovisko zriaďovateľa:

Obec Skároš schvaľuje – neschvaľuje

Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  Materskej školy v Skároši za školský rok 2021/2022.

 

Za zriaďovateľa: .............................................................

 

Východiská a podklady:

Správa je vypracovaná v zmysle  

 1. § 5 ods.7 písm.f), a  § 14 odst. 5 písm. d) zákona 596/2003 Z. z.
 2. Vyhlášky 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
 3. Koncepcie školy na roky 2021 – 2025
 4. Plánu práce materskej školy Skároš
 5. Štatistického výkazu
 6. Zápisníc z: pedagogickej rady

                   rodičovských združení

                   prehľadu výchovnej práce

                   týždenných tematických plánov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základné identifikačné údaje o škole:

 1. Názov školy: Materská škola
 2. Telefónne čísla školy: 0911 752 260
 3. Elektronická adresa školy: ms.skaros@gmail.com
 4.  Zriaďovateľ : Obec Skároš
 5.  Výchovná starostlivosť: celodenná
 6.  Právna subjektivita materskej školy: nie
 7.  Štatistické údaje o škole Vedúci zamestnanci

P. č

Funkcia

Meno a priezvisko

1.

Riaditeľka MŠ

Bc. Juliana Kurucová

2.

Vedúca ŠJ

Martina Chorvátová

 

Počet učiteliek vrátane riaditeľky školy spolu: 4

Kvalifikované učiteľky: 4

3 učiteľky - TPP  

1 učiteľka na zastupovanie počas MD

Nekvalifikované učiteľky: 0

7.1) Počet prevádzkových zamestnancov:

Počet prevádzkových zamestnancov:

 1.  

Z toho: školníčka

 1.  
 •  

1 – 0,5úv.

              Školská jedáleň:

Vedúca ŠJ

 1.  
 •  
 1.  

8. Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy:

8.1) Údaje o rade školy: Rada školy bola zriadená dňa 27.8.2020 na obdobie 4 rokov.

Činnosť rady školy sa zameriavala na pomoc pri plnení úloh školy po stránky materiálnej (finančné prostriedky, brigády, spoločné akcie a aktivity a pod.)

Členovia rady školy:

P. č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený/delegovaný/za

1.

Veronika Sitárová

Predseda

Rodič

2.

Bc. Dominika Pribulová

Člen

Pedagogický zamestnanec

3.

Elena Kötelesová

Člen

Rodič

4.

Ing. Dávid Németh

Člen

Delegovaný poslanec OZ

5.

Mária Lukáčová

Člen

Nepedagogický zamestnanec

 

8.2) Rada školy v školskom roku 2021/2022 zasadala dvakrát.

Termín zasadnutí:  18.8.2021 a  28.6.2022

Obsah rokovania:

 • Oboznámenie sa so zmenami v zákone č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Oboznámenie s vyhláškou MŠVV a Š SR č. 541/2021 o materskej škole
 • Oboznámenie s plánom práce školy na školský rok 2021/2022
 •  Schválenie školského  poriadku na školský rok 2021/2022
 •  Školský vzdelávací program materskej školy
 •  Aktivity a projekty materskej školy
 • Koncepčný zámer rozvoja školy - aktuálne úlohy
 • Rozpočet školy 2021

8.3) Pedagogická rada v školskom roku 2021/2022 zasadala šesťkrát podľa plánu práce pedagogických porád, ktoré sú prílohou Plánu práce Materskej školy Skároš, na školský rok 2021/2022.  

 • 07.09.2021 – pedagogická rada

Uznesenie:

 1. PR berie na vedomie zadané úlohy a termíny , ktoré sú súčasťou obsahu PLÁNU PRÁCE ŠKOLY .
 2. PR schvaľuje PLÁN PRÁCE ŠKOLY na šk. rok 2021/2022 , ŠKOLSKÝ PORIADOK MŠ Skároš.
 3. Hlasovanie členov PR :
 • PLÁN PRÁCE ŠKOLY  

Proti – 0

Zdržal sa – 0

 • ŠKOLSKÝ PORIADOK

Proti – 0

Zdržal sa – 0

 

 • 30.11.2021 – pedagogická porada

Uznesenie:

Zodpovedne pristupovať a plniť úlohy uvedené v zápisnici zo dňa 30.11.2021 k určeným termínom.

 • 28.01.2022 – pedagogická porada

Uznesenie:

1)          Pedagogickí zamestnanci berú na vedomie zadané úlohy a termíny uvedené v zápisnici zo dňa 28 .01.2022.

2)          Po preštudovaní materiálov uvedených v zápisnici potvrdia všetky učiteľky podpisom preštudovaní v prílohe zo dňa 03.02.2022

 • 31.01.2022 – pedagogická porada

Uznesenie:

1)          Pedagogický zamestnanci berú na vedomie zadané úlohy a termíny uvedené v zápisnici zo dňa 31.01.2022.

2)          Po preštudovaní materiálov uvedených v zápisnici potvrdia všetky učiteľky podpisom o preštudovaní v prílohe zo dňa 31.01.2022

 • 30. 03. 2022 – pedagogická porada

Uznesenie:

Zodpovedne pristupovať k plneniu zadaných úloh. Dodržiavať stanovený termín.

 • 23. 06. 2022 – pedagogická porada

Uznesenie:

Zodpovedne pristupovať k plneniu zadaných úloh. Dodržiavať stanovený termín.

 

Obsah zasadnutí:

 • Prerokovanie Plánu práce na školský rok 2021/2022
 • Pedagogicko– organizačné pokyny na školský rok 2021/2022
 • Plánovanie výchovno – vzdelávacej činnosti
 • Zovšeobecnenie výsledkov vnútroškolskej kontroly
 •  Pedagogické aktuality
 • Výchovno-vzdelávacie výsledky za I. polrok 2021/2022
 • Výchovno-vzdelávacie výsledky za II. polrok 2021/2022
 • Organizácia prevádzky materskej školy v letných mesiacoch

 

8.4) Metodické združenie

V školskom roku 2021/2022 MZ pracovalo pod vedením metodičky Evy Belancovej zodpovedne a kvalitne. Členmi MZ boli všetky pedagogické zamestnankyne. MZ zasadalo štyrikrát pracovali podľa vopred schváleného plánu. Priebežne plnili naplánované úlohy.

Interné metodické združenie – MŠ Skároš sa uskutočnilo v termínoch:

 • 22.09.2021
 • 30.11.2021
 • 23.02.2022
 • 25.05.2022

 

9. Údaje o deťoch za školský rok 2021/2022: (§2 ods. 1 písm. b)

Počet zapísaných detí

41

Počet detí mladších ako 3 roky

0

Počet stravujúcich sa detí

41

Počet detí zapísaných do 1. ročníka

12

Počet detí s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

1

Počet detí v hmotnej núdzi

1

Počet rómskych detí

5

Počet detí, ktoré ukončili predčasne predprimárne vzdelávanie

1

Počet zapísaných detí do MŠ k 1.9.2022

42

 

10. Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2021/2022:

(§ 2 ods. 1 písm. f)

Trieda

Veková kategória

Zoznam uplatňovaných učebných plánov a variantov

1. trieda

2. trieda

3-4 ročné deti

5-6 ročné deti

Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

(Schválený MŠVVaŠ Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016)

1. trieda

2. trieda

3-4 ročné deti

5-6 ročné deti

Program výchovy a vzdelávania detí v MŠ schválený MŠ SR rozhodnutím číslo 197/99-41 zo dňa 28.5.1999 ako metodický a pedagogický dokument pre MŠ

1. trieda

2. trieda

3-4 ročné deti

5-6 ročné deti

Rozvíjajúci program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ schválený MŠ SR 23.3.2005 pod číslom CD 2005 – 5750/9051 – 1:091

 

1. trieda

2. trieda

3-4 ročné deti

5-6 ročné deti

Edukačnými hrami poznávame svet – schválené edičnou komisiou PgF PU v Prešove dňa 29.9.2006. Doplňujúci program CO, Práva dieťaťa – UNICEF, OFDM: ako doplnkové metodické materiály

 

11. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:

(§2 ods. 1 písm. h)

Pedagogický zamestnanci MŠ Skároš sa priebežne vzdelávali podľa osobného plánu profesijného rastu pedagogického zamestnanca. V rámci kolektívu obsiahli inovačné, aktualizačné a funkčné  vzdelávania.

Učiteľky MŠ k dnešnému dňu spĺňajú požiadavku vyplývajúcu zo Zákona č. 138/2019 Z. z § 57. Absolvovali jednoduchý program aktualizačného vzdelávania v rozsahu 10 hodín za školský rok.

Eva Belancová – aktualizačné vzdelávania platné podľa  prechodného ustanovenia zákona č. 138/2019 do konca školského roka 2021/2022.

Bc. Juliana Kurucová, Bc. Dominika Pribulová, Bc. Monika Jaššová - absolvovali aktualizačné vzdelávanie počas školského roka 2021/2022 s platnosťou do konca uvedeného školského roka.

Učiteľky sa aktívne zapájali do certifikovaných vzdelávacích programov. Navzájom sa obohacovali vedomosťami, ktoré uplatňovali v praxi. Poskytovali si navzájom materiály k preštudovaniu. Študovali odbornú literatúru a vzájomne sa informovali o novinkách v rámci VVČ. Prehľad o vzdelávaní pedagogických zamestnancov je uvedený v tabuľke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto dokumentu.

 

                                                                 

PROFESÍJNY RAST PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Meno a priezvisko  PZ

Bc. Juliana Kurucová

Bc. Monika Jaššová

Bc. Dominika Pribulová

Eva Belancová

 

 

 

 

 

 

 

Ciele profesijného rastu:

 

Zvyšovanie kvalifikácie štúdiom zákonov a vyhlášok.

 

 

Kvalitné vedenie MŠ.

 

 

Osobnostný rozvoj.

Obohacovať svoje vedomosti a zručnosti o nové poznatky.

 

Zúčastňovať sa na rôznych vzdelávaniach.

 

Prehlbovať, zdokonaľovať a rozširovať profesijné kompetencie.

 

Vytvárať podmienky pre rozvoj tvorivosti dieťaťa.

Prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie profesijných kompetencií.

 

 

Získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

 

 

Získanie nových vedomostí a zručností vo vedení pedagogickej dokumentácie.

Získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a na výkon vedúceho odborného zamestnanca vymedzených profesijnými štandardami.

 

Obnovenie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti, získanie nových vedomostí a informácií o zmenách v právnych predpisoch VVP.

 

Získať prehľad v inováciách vzdelávania v oblasti predprimárneho vzdelávania a v oblasti ŠVP.

Názov vzdelávania:

Druh vzdelávania:

Vzdelávacia inštitúcia:

Dátum ukončenia :

 

Názov vzdelávania:

Druh vzdelávania:

Vzdelávacia inštitúcia:

Dátum ukončenia :

 

Názov vzdelávania:

Druh vzdelávania:

Vzdelávacia inštitúcia:

Dátum ukončenia :

 

 

Názov vzdelávania:

Druh vzdelávania:

Vzdelávacia inštitúcia:

Dátum ukončenia :

 

 

Názov vzdelávania:

Druh vzdelávania:

Vzdelávacia inštitúcia:

Dátum ukončenia :

 

Názov vzdelávania:

Druh vzdelávania:

Vzdelávacia inštitúcia:

Dátum ukončenia :

 

Názov vzdelávania:

Druh vzdelávania:

Vzdelávacia inštitúcia:

Dátum ukončenia :

 

Názov vzdelávania:

Druh vzdelávania:

Vzdelávacia inštitúcia:

Dátum ukončenia :

 

Osobná zložka dieťaťa

Webinár

RUCKE

November 2021

 

Tvorba pracovných listov

Webinár

Vedomosti do vrecka

Január 2022

 

Rozprávka a príbeh v edukácii MŠ

Aktualizačné ( 2 hod. )

Inšpirácia

10. marec 2022

 

 

Čo by mal učiteľ vedieť zo zákona...

Aktualizačné ( 2 hod. )

Inšpirácia

17. február 2022

 

 

Zápis žiakov elektronicky

Webinár

RUCKE

31. marec 2022

 

Taking learning outdoors

Aktualizačné (24 hod.)

INAK

 

 

 

------------------------------------------

 

 

 

 

-------------------------------------------

Čo by mal učiteľ vedieť zo zákona PZ...

Aktualizačné ( 2 hod. )

Inšpirácia

17. február 2022

 

Rozprávka a príbeh v edukácii MŠ

Aktualizačné ( 2 hod. )

Inšpirácia

10. marec 2022

 

Rozvíjame počiatočnú gramotnosť detí v MŠ prirodzeným spôsobom.

Aktualizačné (2 hod.)

Inšpirácia

17. mája 2022

 

Diagnostika školskej zrelosti

Webinár

Vedomosti do vrecka

Január 2022

 

 

Diagnostika grafomot.  zručností

Webinár

Vedomosti do vrecka

Február 2022

 

Tanec v MŠ

Webinár

Vedomosti do vrecka

Február 2022

 

Detská kresba

Aktualizačné (2 hod.)

Inšpirácia

22. jún 2022

 

Som nadpriemerný/á pochopte ma.

Aktualizačné (2 hod.)

Inšpirácia

28. júna 2022

Vzdelávanie pre začínajúcich učiteľov.

Inovačné

SKU

19. október 2021

 

Efektívna komunikácia

Inovačné

SKU

28. október 2021

 

ne Výchova

Aktualizačné ( 2 hod. )

Inšpirácia

4. november 2021

 

 

Čo by mal učiteľ vedieť zo zákona PZ/OZ

Aktualizačné ( 2 hod. )

Inšpirácia

17. február 2022

 

 

Rozprávka a príbeh v edukácii MŠ

Aktualizačné ( 2 hod. )

Inšpirácia

10. marec 2022

 

Vplyv ranného detstva na samoreguláciu

Aktualizačné ( 2 hod.)

Inšpirácia

2. máj 2022

 

Rozvíjanie počiatočnej gramotnosti

Aktualizačné ( 3 hod. )

Inšpirácia

17. máj 2022

 

 

----------------------------------------------

Čo by mal učiteľ vedieť zo zákona PZ/OZ

Aktualizačné ( 2 hod. )

Inšpirácia

17. február 2022

 

Rozprávka a príbeh v edukácii MŠ

Aktualizačné ( 2 hod. )

Inšpirácia

10. marec 2022

 

Diagnostika školskej zrelosti

Webinár

Vedomosti do vrecka

Január 2022

 

 

Rozvoj matematických predstáv detí.

Webinár

Vedomosti do vrecka

18. február 2022

 

 

Základný modul funkčného vzdelávania

Funkčné

MPC – Žilina

7. jún 2022

 

 

--------------------------------------------------

 

 

 

--------------------------------------------------

 

 

 

 

----------------------------------------------------

 

Sumár vzdelávaní Školský rok  2021/2022 :

 

5 ( 3x W, 3xA – 28h )

Povinné aktualizačné – PLATNÉ

 školský rok 2021/2022

5 ( 3 x W, 5 x A – 10 hod.)

Povinné aktualizačné – UKONČENÉ

 Školský rok 2021/2022

 

7 ( 2x I, 5 x A - 11 hod.)

Povinné aktualizačné – UKONČENÉ

 Školský rok 2021/2022

 

5 ( 2 x W, 1 x F, 2x A- 4 )

Povinné aktualizačné – PLATNÉ z prechodného ustanovenia

Školský rok 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

Preštudovaná literatúra:

E. Petlák , Pedagogicko – didaktická práca učiteľa

 

S. Koťátková, Dieťa v materskej škole

 

M. Zelina, Stratégie rozvoja osobnosti

 

Strenačíková, Dištančné vzdelávanie v čase pandémie

 

Ž. Kunštárová a Potkanyová, Partnerský stisk rúk

 

M. Miňová, Náš kolotoč šťastia

 

M. Podhájecká, Edukačnými hrami poznávame svet

A. Derevníková, Hudobná výchova

R. Rajovć, NTC systém učenia

 

A. Fereczyová, Metodika hudobno – pohybovej činnosti

J. Sabolová, predškolská príprava detí

G. Šimová, J .Dargová, Tvorivé dieťa predškolského veku

 

K. Guziová a kol. Metodika predprimárneho vzdelávania

P. Clavcombová, Škôlka plná zábavy

B. Zibrinová, NTC systém učenia - príručka

 

A. Derevníková, Hráme sa s hudbou

E. Lacová, M. Miňová, Náš kolotoč šťastia.

A. Doušková, M. Kružlicová, Edukačná aktivita a zážitkové učenie v materskej škole

 

I. Turek , didaktika M. Podhájecká a kol. edukačnými hrami poznávame svet

Mgr.Jarmila Matušáková, Rodina a jej kooperácia s materskou školou

 

PhDr. Alena Szokeová, Kooperácia rómskej rodiny a školy

 

Magdaléna Šostáková a kolektív autorov, Od integrácie k inklúzii

 

 

12. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti:

(§2 ods. 1 písm. j)

September

                     - Európsky týždeň športu.

 

 

Október  

                    - Deň zdravej výživy

                    - Program prostredníctvom audio-vizuálneho prenosu  pre starých rodičov

                    - Turistická vychádzka do lesa

                    - Divadelné predstavenie  s názvom: O zlatej rybke

 

November 

                   -  Súťaž „Najkrajšia tekvica

                    -  Návšteva pamätníka v Skároši

                   -  Fotenie detí

 

December

                 -  Pečenie vianočných medovníčkov

                  -  BD Mikuáš a Anjel

                 -  Vianočná besiedka prostredníctvom audio-vizuálneho prenosu  

 

 

Január

                -      COVID 19 KARANTÉNA

                -      Usmievanka – zimné radovánky   

 

Február 

                  - Karneval

                  - Farebný týždeň

                  - Mobilné planetárium v MŠ

                  - Zimná olympiáda

 

Marec

                -  Babka, dedko, prečítaj mi rozprávku

                -  Zdravé zúbky prednáška RÚVZ

                -  Deň VODY

                -  Návšteva ZŠ Skároš

                -  Ponožkový deň

                -  Návšteva Bábkového divadla v Košiciach

Apríl   

               - Veľkonočné tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi

               -  Turistická vychádzka- Barca

                 - Deň ZEME- aktivity

                - Mobilné planetárium

                - Filipove dobrodružstvá – interaktívna prednáška

 

Máj     

               - Deň matiek - obecné oslavy

               - Hasiči v MŠ

               - Mám básničku na jazýčku

               -  Zápis do ZŠ

               - Kreslenie na chodník na tému Moja rodina

               - Týždeň rodiny- športové odpoludnie s rodičmi

               - Divadelné predstavenie s názvom Pyšná princezná v ZŠ Skároš

               - Návšteva botanickej záhrady

               

Jún    

              - MDD- hry a súťaže v materskej škole

              - Letná olympiáda v spolupráci so ZŠ Skároš

              - Póla radi deťom – aktivita s KR PZ v KE

             -  Deň otcov -  hry a aktivity, varenie gulášu

             -  Návšteva ZŠ Skároš predstavenie o triedení odpadu, aktivity v areály ZŠ

             -  Otvorená hodina anglického jazyka

              - Rozlúčková slávnosť

 

13. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy:

(§2 ods. 1 písm. k)

    Materská škola v Skároši je dvojtriedna. Poskytuje celodennú, alebo poldennú výchovu a vzdelávanie deťom od troch do šiestich rokov a deťom s pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania. Prevádzkovateľom je Obecný úrad v Skároši. Prevádzka  MŠ  je  po odsúhlasení  rodičmi od 7.00 do 16.30 hod.

Budova školy  prešla rozsiahlou rekonštrukciou vonkajšej fasády, okien, malieb v interiéry, podlahových krytín, dverí.  V MŠ je zabudovaná rekuperácia. Budova je typizovaná, nachádzajú sa v nej 2 triedy,  spálňa, jedáleň, 2 šatne, telocvičňa, kabinety, kancelária, izolačka, WC pre deti, WC pre  učiteľky, umyvárne, prípravne stravy, sklad potravín, škrabka, kancelária vedúcej ŠJ,  kuchyňa, šatňa, WC pre personál, v pivničných priestoroch je sklad, obecný sklad CO, kotolňa a posilňovňa.

MŠ je vykurovaná plynom, vodu odoberáme z obecného vodovodu. K budove patrí rozsiahly školský dvor s trávnatou plochou, dve detské ihriská vybudované cez projekty EU, ktoré sú prístupné aj verejnosti. V zadnej časti školského dvora sa nachádza dopravno-športové ihrisko, ktoré sme využívali na rôzne dopravné a športové aktivity.  Estetickým a praktickým edukačným prostriedkom je pocitový chodník, okolo ktorého sú osadené lavičky. Príjemnú atmosféru dopĺňa altánok . Kosenie školského dvora zabezpečuje Obecný úrad.

Pre hru a výchovné činnosti sa využívajú hračky a pomôcky, ktoré spĺňajú estetickú, hygienickú a didaktickú funkciu. Hračky sa priebežne dopĺňajú. Detská a odborná literatúra sa zabezpečuje priebežne z vydavateľstva Raabe, Rokus, Portál. Na hudobné činnosti využívame hudobné nástroje Orffovho inštrumentára, klavír a iné svojpomocne vyrobené zvukové pomôcky.  Zdravotné cvičenia realizujeme v telocvični. Na rozvoj hrubej motoriky, koordináciu, rýchlosť, obratnosť využívame rôzne náradie a náčinie.  Športové podujatia a olympiády organizujeme na multifunkčnom ihrisku.  Všetky priestory sú plne funkčné a využívané. Estetická úprava interiéru odráža tvorivosť učiteliek.  Výzdoba interiéru sa mení pravidelne podľa ročných období a sviatkov. Výstavy detských prác sú uskutočňované pravidelne. Materská škola je vybavená  výpočtovou technikou s pripojením na internet, kopírovacím zariadením, interaktívnou tabuľou v oboch triedach.  Materská škola má vlastné webové sídlo, ktorého dizajn bol zmenený v druhom polroku  šk. r. 2021/2022. 

 

14. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy:

(§2 ods. 1 písm. I)

Materská škola v Skároši nie je právny subjekt. Zriaďovateľom je Obec Skároš, ktoré sa stará o zabezpečenie chodu materskej školy. Na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti sa využívajú príspevky rodičov detí navštevujúcich MŠ a štátna dotácia.  Z OZ Dúhový strom sa v školskom roku zakúpili detské ležadlá v počte 22 ks a darčeky pre predškolákov. V budúcom školskom roku je potrebné zabezpečiť nové ležadlá v počte  21 ks pre 1. triedu.

 

 

 

15.  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný rok a vyhodnotenie jeho plnenia: (§2 ods. 1 písm. m)

Východiskom pre tvorbu a plnenia cieľov v školskom vzdelávacom programe boli všeobecné ciele uvedené v Štátnom vzdelávacom programe, ktorý schválilo MŠ VV a Š. Koncepcia rozvoja MŠ sa opiera o vlastnú analýzu, autoevalváciu a Školský vzdelávací program Dúhový strom.

 

Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosti a zručnosti, utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

 

Ciele zamerané na zvýšenie kvality edukačného procesu v MŠ:

 • Pri výchovno-vzdelávacej činnosti využívať inovačné a variabilné metódy a formy práce s deťmi
 • Pri organizovaní školských i mimoškolských podujatí pokračovať v nastúpenom trende vzájomnej kooperácie materskej školy a rodiny
 • Do výchovno-vzdelávacieho procesu zaraďovať viac aktivít s pohybovým, environmentálnym a zdravotným zameraním
 • Rozširovať spoluprácu s inými inštitúciami
 • Čo najviac využívať všetky dostupné moderné pomôcky na obohatenie edukačného procesu, využívať digitálnu techniku
 • V účinnej spolupráci s rodinou spoluvytvárať podmienky pre čo najkvalitnejšie vzdelávanie detí.
 • Zapájať sa do projektov, pokúsiť sa reagovať na zaujímavé výzvy
 • Umožniť pedagogickým zamestnancom rozhodovať v dôležitých otázkach vzdelávania a výchovy detí
 • Podieľať sa na budovaní pozitívnej klímy v materskej škole

Vlastné zameranie školy a súvisiace ciele:

Environmentálna výchova:

 • Rozvíjať u detí vzťah k bezprostrednému prírodnému okoliu a utvárať základy environmentálneho vedomia, cítenia a konania
 • Utvárať u detí pocit radosti z existencie a krásy živej i neživej prírody
 • Rozvíjať pozorovacie schopnosti
 • Uplatňovať bádateľský prístup a experimentovanie formou praktických činností
 • Prostriedky k naplneniu cieľa :  Vybudovať vlastnú bylinkovú záhradu, hotel pre hmyz.

 

Pohybové aktivity :

 • Vzbudzovať u detí radosť z pohybu, prostredníctvom pohybu viesť deti k uvedomovaniu si zdravého životného štýlu a podporovať u detí kolektívneho ducha
 • Prostriedky k naplneniu cieľa:  Organizovanie športových olympiád, zapájanie sa do pohybových projektov
 • Spolupracovať s lektormi a odborníkmi v oblasti detskej pediatrie a ortopédie prostredníctvom projektov zameraných na rozvoj zdravého vývinu dieťaťa.

 

Ciele zamerané na spoluprácu školy a rodiny :

 • Prehlbovať tradičné i netradičné formy spolupráce a poradenskú činnosť
 • V prípade potreby zabezpečiť kontakt rodiny a logopéda, psychológa...
 • Byť otvorenou školou a zároveň zachovávať mlčanie o konkrétnej rodine

Prostriedky k naplneniu cieľa : Deň rodiny, Tvorivé dielne s rodičmi Brigády s rodičmi, Babka, dedko prečítaj mi rozprávku,  Poďte sa s nami hrať...

 

Ciele zamerané na spoluprácu školy a inštitúcií :

 • Úzko spolupracovať so zriaďovateľom, Radou školy a Rodičovským združením
 • Ďalej rozvíjať spoluprácu so základnou školou
 • Pokračovať v aktívnej spolupráci so zriaďovateľom
 • Spolupracovať s CPPPaP
 • Vyhľadávať a nadväzovať spoluprácu s inštitúciami ponúkajúcimi zaujímavé a hodnotné aktivity vhodné pre rozvoj detí: PZ SR, RÚVZ, Hasičký zbor

 

Ciele zamerané na prezentáciu materskej školy:

 • Prezentovať prácu, rozvoj a úspechy materskej školy, jej detí a zamestnancov pred užšou i širšou verejnosťou prostredníctvom médií, súťaží, vystúpení
 • Využívať webové sídlo školy a stále ho aktualizovať

 

Ciele zamerané na technicko-materiálne vybavenie školy:

 • Zabezpečiť výmenu ležadiel

 

Konštatujem, že ciele boli splnené.

 

 

16. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky  a oblasti v ktorých sú nedostatky a je potrebné úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov opatrení:

(§2 ods. 1 písm. m)

Obsah vzdelávania v materskej škole je obsahom všeobecného vzdelávania a je štruktúrovaný v oblastiach všeobecného vzdelávania, podobne, ako je to na následných stupňoch vzdelávania. Jednotlivé vzdelávacie oblasti reprezentujú základné obsahy ľudskej kultúry a pokrývajú všetky aspekty kultúrnej gramotnosti, ktoré  budú kontinuálne rozvíjať na vyšších stupňoch vzdelávania. Obsah jednotlivých vzdelávacích oblastí pokrýva a vyčerpáva celý komplex všeobecného vzdelávania v materskej škole. Vzdelávacie oblasti pokrývajú celý komplex všeobecného vzdelávania a kultúrnej gramotnosti, potenciálna inovácia obsahu vzdelávania je realizovateľná v nich samotných. Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:

Jazyk a komunikácia – Matematika a práca s informáciami – Človek a príroda – Človek a spoločnosť – Človek a svet práce – Umenie a kultúra – Zdravie a pohyb.

 

Jazyk a komunikácia:

V rámci vzdelávacej oblasti sme sa zamerali na rozvoj komunikačných konvencií, artikuláciu, správnej výslovnosti prostredníctvom rozhovorov, dialógov a básní.

Reprodukovali obsah prečítaného textu, informácie z dostupných médií. Vedia vysvetliť rozdiel medzi poéziou a prózou. U detí sme systematicky rozvíjali naračné schopnosti. 10 predškolákov si dokáže napísať svoje meno veľkým tlačeným písmom. Deti dokážu nadväzovať rozhovor, chápať dôležitosť komunikačnej a pamäťovej funkcie písanej reči, rozoznávať nesprávnu výslovnosť, formulovať gramaticky správne jednoduché, rozvité vety a súvetia, dokážu predvídať udalosti deja, domýšľať príbehy, opisovať vlastné predstavy, snažia sa o správnu výslovnosť hlások, aj keď u mnohých prevláda dialekt. Vedia  kresliť grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia, dlane a prstov. Aktívne sú v aktivitách, kde  obsah a zážitky z čítania vyjadrujú prostredníctvom dramatizácie, ale  aj hudobno-pohybových činností.

 

Odporúčania:

- Pozornosť venovať deťom s nesprávnou výslovnosťou

 - Usmerňovať rodičov k spolupráci s logopédom

- Utvárať u deti návyk správneho držania grafického materiálu

 

Matematika a práca s informáciami

V tejto oblasti sme sa zamerali na všetky matematické podoblasti. Deti v matematickej oblasti dokážu:  správne určovať počet predmetov v skupine, prikladať aj odoberať zo skupiny s daným počtom, riešiť kontextové úlohy, rozhodovať, či objekt má alebo nemá súčasne tri dané vlastnosti, triediť objekty na základe viacerých daných vlastností.  Ovládajú základy digitálnych technológií, triediť objekty, vytvoriť postupnosť, deliť skupiny na dve skupiny s rovnakým počtom, ovládajú pojmy viac, menej a rovnako v skupine do 10, zrakom aj hmatom správne rozlíšiť kocku, guľu, valec a poznajú plošné útvary  štvorec, kruh, trojuholník, obdĺžnik, odhadom aj meraním dokážu porovnávať predmety / dlhší, kratší, širší, nižší, užší,.../, podľa veľkosti usporiadať skupinu 3 – 4 predmetov, dokážu určovať prvý, posledný, hneď pred, za ..., Deti pracujú s pracovnými zošitmi s cieľom upevňovať poznatky v oblasti matematických predstáv a v oblasti poznávania sveta. Bol využívaný rôzny konštruktívny materiál – Lego, kocky a ďalšie, puzzle, tangram,  váhy, magnetické stavebnice, súbory hier na určovanie počtu, hry na určovanie skupín predmetov, BEE - Bot, rôzne ďalšie iné didaktické pomôcky.

 

Odporúčania:

 • Uplatňovať aktivity zamerané na rozlišovanie priestorových a plošných geometrických útvarov
 • Pracovať s edukačným programom na IT tabuli

 

Človek a príroda

Poznatky z tejto oblasti, sme deťom sprístupňovali hlavne zážitkovým učením a praktickými činnosťami.  Prepojenosť s učebnými osnovami environmentálnej výchovy podporovala vytváranie pozitívnych hodnotových postojov detí  k prírode, životnému prostrediu a k svojmu regiónu. Stav a úroveň vzdelávania sa v prírodovednej oblasti  boli na vysokej úrovni.

Implementovali sme projekt ,,Šikovní záhradníci“, spoločne sme sa starali o záhradku, sadili semienka rastlín, priesady kvetov- aksamietníc. Viedli sme deti k starostlivosti o živú ale i neživú prírodu. Dokážu identifikovať prvky počasia.  Spoločne sme realizovali krátkodobé pozorovania zmien v prírode, samostatne triedili prírodné reálie podľa daných kritérií, uvádzali príklady, kde sa všade nachádza voda. Deti dokážu  identifikovať rôznorodosť rastlinnej ríše, poznajú živú a neživú prírodu, vedia, že zem je súčasť vesmíru, poznajú zvieratá a ich mláďatá, dokážu identifikovať rôznorodosť živočíšnej ríše, vedia ako sa starať o niektoré živočíchy, poznajú význam vody v prírode.

 

Odporúčania:

 • Implementovať bádateľské metódy a metódy brainstormingu
 • Robiť viac pokusov a implementovať ich do VVČ

 

Človek a spoločnosť

V tejto oblasti sa deti vhodnými výchovno-vzdelávacími metódami naučili: používať vhodný pozdrav, poďakovanie, orientovať sa vo svojom okolí a v okolí MŠ, správne používať pojmy – včera dnes zajtra, ráno, na obed, večer, poznajú významné miesta v našom meste, poznajú tradičné regionálne zvyky, vedia sa správať ohľaduplne k rovesníkom, dokážu sa sústrediť na činnosť, pracovať v skupine, rozlišovať pozitívne a negatívne ľudské vlastnosti, snažia sa nenásilne riešiť konflikt, poznajú základné pravidlá správania sa v cestnej premávke.

 

Odporúčania:

 • Aj naďalej implementovať aktivity zamerané na prosociálne správanie

 

Človek a svet práce

V tejto oblasti sa deti naučili: poznať vlastnosti predmetov, ktoré dokážu vlastnými slovami opísať, dokážu slovne popísať postup zhotovenia vybraného výrobku, vytvárať jednoduché výrobky a pomenovať ich, poznajú tradičné remeslá, tvoriť podľa predlohy aj fantázie, poznajú prírodné materiály, podľa  učiteľky dokážu narábať s náradím a nástrojmi pri úprave školskej záhradky, ako aj pri výrobe a úprave predmetov, tvoriť s drobným materiálom, strihať.

 

Odporúčania:

 • Dbať na správne sedenie pri práci
 • Individuálne pristupovať k poznávaní detailov ľudskej postavy

 

Umenie a kultúra VV

V tejto oblasti sme využívali rôzne druhy materiálov a výtvarných techník. Deti  aplikovali osvojené poznatky v praktických činnostiach, používali správne pracovné postupy. Zaujímavým prvkom bolo využívanie regionálnych umeleckých a remeselných tradícií. Kreslenie, maľovanie, modelovanie patria medzi obľúbené činnosti. Zaradzované sú rôzne výtvarné techniky. Deti sa zapojili do dvoch výtvarných súťaží.

 

Odporúčania:

 • Sprostredkovať deťom umelecké diela priamou účasťou na výstavách Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach
 • Dbať na kreslenie detailov pri kreslení ľudskej postavy

 

Umenie a kultúra HV

V tejto oblasti sme kládli dôraz na praktické činnosti. Sprostredkovali sme deťom priamu skúsenosť detí s hudbou. Aktívne sa zapájali do spevu, vyjadrovali hudbu pohybom a hrou na detských hudobných nástrojoch. Uplatňovali tanečné prvky v jednoduchých choreografiách.

Deti poznajú veľa piesní, radi spievajú. Obľúbená je rytmizácia, tiež spojená s hrou na telo, tanec. Využívané sú hudobné  nástroje Orffovho inštrumentára. Hudobné činnosti sú zaradzované v rôznych organizačných formách  denného poriadku, ale aj počas voľných chvíľ, či na pobyte vonku.

 

Odporúčania:

 • Zaradzovať aktivity na rozvoj percepčných činnosti
 • Využívať hudobné nástroje

 

Zdravie a pohyb

Deti ovládajú základne lokomočné pohyby, viacero detí pozná terminológiu zdravotných cvikov, sebaobslužné činnosti majú osvojené, vedia identifikovať situácie ohrozujúce zdravie, manipulovať s náradím a náčiním, dodržiavať pravidlá pohybových hier, aktívne sa zúčastňovať pri príprave stolovania, viacero detí dokáže používať celý príbor,  čistotu pri stolovaní majú osvojenú, ovládajú jednoduché akrobatické zručnosti, dokážu vysvetliť, prečo je potrebný pohyb pre zdravie človeka.  Zúčastnili sme zimnej a letnej olympiády v MŠ.

 

Odporúčania:

 • Dbať na správne držanie tela
 • Dbať na správne vykonávanie zdravotných cvikov
 • Osvojiť si terminológiu postojov a polôh
 • Dbať na správne používanie príboru pri stolovaní u všetkých detí

 

17. Ďalšie informácie o škole

 

1. Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania:

(§2 ods. 2 písm. a)

Denný režim je vypracovaný tak, aby rešpektoval psychohygienické potreby detí predškolského veku. Je dostatočne pružný, umožňuje reagovať na potreby a záujmy detí. Poskytuje priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole. V tomto školskom roku sme sa museli prispôsobovať pandemickej situácii spôsobenej novým vírusom COVID 19. V mesiacoch november a január. Výchovno-vzdelávacia činnosť v čase prerušenej prevádzky prebiehala prostredníctvom dištančného vzdelávania pomocou platformy facebook.  Aktivity vyplývajúce z týždenných plánov sme rodičom zadávali do uzavretej skupiny a prostredníctvom e mailov v pravidelných intervaloch. Od rodičov sme dostávali obrázky a fotografie vypracovaných zadaní a aktivít.

 

2. Voľnočasové aktivity školy: (§2 ods. 2 písm. b)

Od októbra 2021 mali rodičia možnosť prihlásiť svoje dieťa na krúžok anglického jazyka, pod vedením skúsenej lektorky. 45% zapísaných detí sa krúžku zúčastňovalo. Hodiny anglického jazyka sa uskutočňovali jedenkrát týždenne v odpoludňajších hodinách. Výstupom bola otvorená hodina realizovaná v mesiaci jún 2022.

 

3. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti.

V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná žiadna inšpekcia.

 

4. Spolupráca školy s rodičmi: (§2 ods. 2 písm. c)

Stretnutia so všetkými rodičmi sa pre zhoršujúcu pandemickú situáciu  COVID-19 uskutočnili  dvakrát a sú z nich zápisnice.  Prebehla jedna plenárna schôdza, jedno rodičovské združenie, jedno individuálne informatívne rodičovské združenie. Informácie sme rodičom podávali priebežne ústnou formou, prostredníctvom oznamov na facebooku, webovom sídle školy, oznamoch na nástenkách a e-mailom. Spolupráca s rodičmi bola v školskom roku 2021/2022 na veľmi dobrej úrovni. Rodičia boli otvorení pomoci materskej škole so všetkými úlohami. 25 rodičov sa zúčastnilo jarnej brigády v materskej škole, kde sme svojpomocne revitalizovali okolie materskej školy. Aktívne sa zúčastňovali akcií organizovaných materskou školou ako: Deň rodiny – športové odpoludnie, Babka, dedko prečítaj mi rozprávku – čítanie kníh pred odpočinkom, Jarná brigáda – revitalizácia MŠ, Deň otcov – varenie gulášu, Rozlúčková slávnosť – zabezpečenie občerstvenia pre predškolákov, Súťaž o najkrajšiu tekvičku, Súťaž o najkrajšieho šarkana – šarkaniáda.  Pedagogický a nepedagogický zamestnanci sú s rodičmi v dennom kontakte a ich vzťahy sú na vysokej úrovni.

Nedostatky:

 • Nízka aktivita rodičov z rómskych komunít na spoločných akciách
 • Nedostatočná pozornosť zo strany rodičov k odporúčaniam logopedickej starostlivosti pre deti

 

18. Zhodnotenie výsledkov riadiacej práce

V školskom roku 2021/2022 bola vymenovaná do funkcie riaditeľky materskej školy Bc. Juliana Kurucová. Na zastupovanie počas MD bola prijatá p. učiteľka Eva Belancová. Materská škola pracovala podľa koncepcie rozvoja školy a vlastného zamerania školy. Koncepčný zámer bol prejedávaný na zasadaniach rady školy.  Odbornosť učiteliek je na veľmi dobrej úrovni. Učiteľky sú aktívne, otvorené získavaniu nových poznatkov a ďalšiemu vzdelávaniu, ich kreativita a snaha je veľkými prínosom pre materskú školu.

Vnútroškolská kontrola sa zabezpečovala v zmysle vypracovaného plánu kontrolnej činnosti rôznymi formami.  Výsledky kontroly sa pravidelne analyzovali na pedagogických a prevádzkových poradách, ale aj priebežne. Pedagogická dokumentácia bola vedená v zmysle platnej legislatívy. Priestory školy, v ktorých sa uskutočňoval výchovno-vzdelávací proces boli na vysokej úrovni. Triedy boli čisté, esteticky upravené a prispôsobené vekovým osobitostiam detí. Dodržiavala sa bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.  V každej triede sa viedol ranný filter, k dispozícii bola kniha drobných úrazov. Pracovný poriadok spolu s vnútorným poriadkom školy vytvárali efektívny prostriedok riadenia. Jednotlivé inštitúcie výchovy ako rodina, rada školy, zriaďovateľ boli jednotné a participovali na  realizácii cieľov.  Materská škola v školskom roku 2021/2022 spolupracovala aj s inými inštitúciami ako: CPPPaP, RÚVZ, ZŠ, PZ SR, DHZ Skároš. Školský poriadok materskej školy bol vypracovaný v zmysle platnej vyhlášky o materskej škole. V druhom polroku sa školský poriadok upravoval na základe novej vyhlášky  č. 541/2021 Z. z. o materskej škole platnej od 1.1.2022, ktorou sa zrušila vyhláška č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.  Agenda o deťoch bola vedená v zmysle platnej legislatívy. Z prevádzkových a pedagogických rád sa viedli zápisnice, rovnako ako aj zo zasadaní metodického združenia.

 

Hospitačná činnosť obsahovala ciele hospitácií formulované na učiteľku,  ale aj na dieťa. Z hľadiska činnosti detí bol vytvorený dostatočný priestor na sebarealizáciu a rozvoj každého dieťaťa a to predovšetkým uplatňovaním poznatkov a vlastných zážitkov. Výchovno-vzdelávaciu činnosť hodnotím vo všetkých ukazovateľoch kladne. Atmosféra v triedach a celková psychosociálna klíma bola na veľmi dobrej úrovni. Prostredníctvom premyslenej, plánovanej činnosti, využívaním vhodných metód a foriem práce, škola zabezpečovala príkladnú úroveň rozvoja osobnosti každého dieťaťa.  Celková efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu vo vzťahu ku koncepcii a zameraniu školy, k dlhodobým cieľom sa zabezpečovala cez konkrétnosť plánovaných úloh primeraných veku detí.

 

Prevádzkovo – pracovná činnosť

V tomto smere boli kontroly zamerané na dodržiavanie pracovného a vnútorného poriadku školy, dodržiavanie pracovnej doby a jej efektívnosť, dodržiavanie pracovných náplní v pracovnom procese a bezpečnosť  pri práci.  Kontrolnej činnosti podliehalo aj dodržiavanie všetkých  protipandemických opatrení súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu. Kontroly boli taktiež zamerané na uskladňovanie a efektívne využívanie čistiacich prostriedkov, čistotu a hygienu priestorov školy, kotolne a skladov. V čase pandémie COVID – 19 boli priestory školy, hračky a všetky dotykové plochy dezinfikované vo zvýšenej miere. Prevádzkoví zamestnanci sa v školskom roku 2021/2022 aktívne zapájali do všetkých aktivít a spolupracovali pri ich zabezpečení. Plánované ale aj neplánované kontroly preukázali, že zamestnanci si svoju prácu na svojich úsekoch plnili zodpovedne a včas.

 

Materiálno – technické zabezpečenie školy

Z finančných prostriedkov pridelených MŠ boli zakúpené učebné pomôcky na rozvoj bádateľských zručností, rozvíjanie matematických predstáv, literatúra pre deti predškolského veku, prostriedky na rozvíjanie výtvarných a telesných zručností.  

V spolupráci s OcÚ boli zakúpené farby a náradie na revitalizáciu a údržbu MŠ.

 

19. Návrhy na zlepšenie predprimárneho vzdelávania vychádzajúce z analýzy úrovne  výchovy a vzdelávania v šk. r. 2021/2022

 • Pokračovať v  projekte šikovní záhradníci
 • Realizovať aktivity z projektu Bosonôžka olympiáda
 • Zabezpečiť krúžok anglického jazyka
 • Využívaním didaktických pomôcok na základe zážitkového učenia rozvíjať logické myslenie u detí
 • V spolupráci s logopédom využívať jazykové hry a riekanky  na rozvoj komunikačných schopností u detí a rozvoj predčitateľskej gramotnosti
 • Dbať na správne držanie tela pri všetkých činnostiach
 • Uskutočňovať výchovno-vzdelávaciu činnosť v príroda v čo najvyššej miere
 • Odstraňovať mechanické zapamätávanie a rozvíjať logické myslenie
 • Individuálne sa venovať deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Naďalej aplikovať grafomotorické cvičenia
 • V prvej triede zaraďovať hry s riekankami, vyčítanky a básne v čo najvyššej miere.
 • Pri plánovaní dbať na dodržiavanie didaktických zásad
 • Zamerať sa na rozvoj predčiteteľskej gramotnosti
 • Udržiavať a zveľaďovať spoluprácu školy a rodiny z pohľadu manažmentu triedy

 

20. Opatrenie na školský rok 2022/2023

 

V oblasti riadenia

 • Vytvárať podmienky pre povinné aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov.
 • Zabezpečovať účasť pedagogických zamestnancov na odborných seminároch a konferenciách.
 • Vytvárať podmienky na publikačnú činnosť pedagogických zamestnancov.

Termín: stály

Zodp. riad. MŠ

 

 • Riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov, dbať na dodržiavanie pracovnej doby a pracovnej disciplíny.

Termín: stály

      Zodp. riad. MŠ

 

 •  Utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Termín: stály

Zodp. riad. MŠ

 

 • Zvyšovať nárok na odborný prístup učiteliek.

Termín: stály

Zodp. riad. MŠ

 

 

 • V spolupráci so zriaďovateľom zrealizovať rekonštrukciu sociálnych zariadení.

Termín: stály

Zodp. riad. MŠ

 

 • V spolupráci so zriaďovateľom zabezpečiť výmenu ležadiel pre detí v prvej triede.

Termín: stály

Zodp. riad. MŠ

 

 • Získavať finančné zdroje na školské akcie, súťaže a výlety formou sponzorov a projektov.

                                                                                                                                                 Termín: stály

Zodp. riad. MŠ

 • Spolupracovať  pri realizácii osláv a sviatkov v obci Skároš a programovo sa na nich zúčastňovať.

                                                                                                                                                Termín: stály

                                                                                                                                               Zodp. riad. MŠ

 

 • Reprezentovať materskú školu a obec  pravidelnou publikáciou v regionálnych a celoslovenských periodikách.

                                                                                                                                              Termín: stály

                                                                                                                                               Zodp. riad. MŠ

 

 

Pre všetkých pedagogických zamestnancov

 • Samovzdelávacím, účasťou na webinároch, školeniach a vzdelávaniach zvyšovať svoju odbornosť a kvalifikovanosť.
 • V pedagogickom procese klásť dôraz na rozvoj komunikačnej schopnosti detí.
 • Uplatňovať aktivizujúce metódy a formy práce, problémové učenie, posilňovať schopnosť sebahodnotenia a hodnotenia detí.
 • Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať integráciu vzdelávacích oblastí, realizovať vzdelávacie aktivity s integrovaným obsahom.
 • Rešpektovať autonómiu a aktuálne dispozície dieťaťa, jeho učebný štýl, kreativitu, tvorivosť, sebarealizáciu a sebaprezentáciu.
 • Podporovať rozvoj pohybových schopností detí.
 • Využívať hudobno - pohybové hry so spevom ako súčasť telovýchovných chvíľ a pobytu vonku.
 • Sezónne aktivity a výcviky realizované v súlade s podmienkami MŠ využívať ako nástroj podpory zdravia a prevencie obezity.
 • Vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty, pokusy a exkurzie.
 • Vytvárať deťom príležitosti na porovnávanie a zdôvodňovanie rozdielu medzi realitou a fikciou.
 • Digitálne technológie a sledovanie multimediálnych zariadení využívať ako jeden z nástrojov osobnostného rozvoja detí v súlade so ŠVP a ŠkVP, s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí deti predškolského veku.
 • Rozvíjať a obohacovať u detí obrazotvornosť, fantáziu, podporovať a uplatňovať intuíciu a rozvíjať ich tvorivosť.
 • Vytvárať a rozvíjať u detí cit ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia a kultúrneho dedičstva našich predkov.
 • Podporovať rozvíjanie medziľudských vzťahov, zlepšovať fungovanie a kvalitu vzťahov v skupine, podporovať vytváranie priaznivej sociálnej atmosféry v triedach.

 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                  Bc. Juliana Kurucová

                                                                                                                                  Riaditeľka MŠ

 

 

 

Správa zverejnená v škole na centrálnej nástenke rodičov dňa: