Choď na obsah Choď na menu
 


Materská škola v Skároši je  dvojtriedna. V roku 2021 prešla kompletnou rekonštrukciou vonkajšej fasády, vnútorných priestorov a zariadenia.  Triedy sú vybavené najnovšou didaktickou technikou, počítačmi, interaktívnou tabuľou a učebnými pomôckami. 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú tri kvalifikované učiteľky a riaditeľka školy. Riaditeľka školy má vysokoškolské vzdelania a prvú atestáciu. Dve učiteľky majú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, jedna učiteľka má prvú atestáciu.   Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s  pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.  Škola je zamerané na environmentálnu výchovu, ľudové zvyky a tradície, športové aktivity a pýši sa titulom Zelená škola. Je umiestnená v účelovej budove. Prízemie tohto predškolského zariadenia tvorí vstupná hala, šatňa, trieda, spálňa, izolačka, hygienické priestory pre deti a zamestnancov, kuchyňa, sklad potravín, škrabka, kancelária vedúcej ŠJ, hygienické priestory pre  personál ŠJ a skladové priestory. Poschodie s prízemím  spája vnútorné schodisko. Na poschodí sa nachádza šatňa, trieda, spálňa, kabinet, kancelária riaditeľky MŠ, telocvičňa, hygienické priestory pre deti a zamestnancov MŠ a sklady. Budova je podpivničená, so samostatným vchodom, priestory slúžia ako kotolňa a skladovacie priestory. V súčasnosti  je v týchto priestoroch  zriadená  posilňovňa.

Krúžková činnosť : Anglický jazyk - Mgr. Lenka Kačkošová

                              : Grafomotorika cez výtvarné aktivity - Eva Belancová

                              : Folklórny krúžok - Bc. Monika Jaššová

Projekty MŠ : Bosonôžka 

                     : Šikovní záhradnící

                      : Práva dieťaťa

 Denný poriadok MŠ

7.00 hod. - Začiatok prevádzky materskej školy.

 

·    Schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí (individuálne, frontálne, alebo skupinové činnosti a aktivity, individuálne jazykové chvíľky, ranný kruh - rozhovory, diskusie a iné).

  • Zdravotné cvičenia

8.45 hod. - Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), desiata (stolovanie).

  • Výchovno-vzdelávacie činnosti - výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, jazykové, matematické, prírodovedno-environmentálne, prosociálne, ktorých edukačný zámer korešponduje so ŠkVP a ŠVP.
  • Pobyt vonku spojený s pozorovaním a vychádzkou do blízkeho okolia, realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.).

11,30 hod. - Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), obed (stolovanie).

  • Odpočinok (dĺžka závislá od individuálnych potrieb detí).

14,30 hod. - Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), olovrant (stolovanie).

  • Výchovno-vzdelávacie činnosti / Hry a činnosti podľa výberu detí - do postupného odchodu detí domov (podľa výberu detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové, alebo frontálne činnosti a aktivity, vzdelávacie aktivity, jazykové chvíľky, hodnotenie dňa.

16,30 hod. - Koniec prevádzky MŠ.