Choď na obsah Choď na menu
 


 

Kontakty

Riaditeľka materskej školy 

Mgr. Julianna Tkáčiková

Konzultačné hodiny:

11:30 hod. - 12.30 hod., alebo po dohode                           

Vedúca školskej jedálne

Katarína Fogarášová

 Pedagogický zbor

  Eva Belancová

  Sára Bérešová

  Bc. Dominika Pribulová

 

Materská škola:                                                         

Tel. č. 0911752260                                                   

e-mail: ms.skaros@gmail.com

web: materskaskolaskaros.estranky.sk

Facebook: Materská Škola Skároš

Uzavretá skupina na FB: Materská škola Skároš

                                                                                   

Školská jedáleň

Tel č. 055/6400570     

 

POPLATKY: 

 

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov (ŠKOLNÉ) vo výške 15,-€ mesačne

na číslo účtu: IBAN SK64 0200 0000 0000 0382 5542

 (šekom, bankovým prevodom)

Tento poplatok neplatia rodičia detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné  a deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

 

Poplatok za stravu vo výške 2,10 € na 1 deň

na číslo účtu:  IBAN  SK41 0200 0000 0016 6425 2459

(šekom, bankovým prevodom)

 

O Materskej škole

Materská škola v Skároši je  dvojtriedna. V roku 2021 prešla kompletnou rekonštrukciou vonkajšej fasády, vnútorných priestorov a zariadenia. V roku 2023 boli zrekonštruované sociálne zariadenia pre deti v oboch triedach materskej školy. Triedy sú vybavené najnovšou didaktickou technikou, počítačmi, interaktívnou tabuľou a učebnými pomôckami. 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú tri kvalifikované učiteľky a riaditeľka školy. Riaditeľka školy má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a prvú atestáciu. VVČ v triede Včielky zabezpečuje riaditeľka školy a učiteľka, ktorá  má vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. VVČ v triede Žabky zabezpečuje učiteľka, ktorá má prvú atestáciu a začínajúca pani učiteľka.   Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.  Škola je zamerané na environmentálnu výchovu, ľudové zvyky a tradície, športové aktivity. Je umiestnená v účelovej budove. Prízemie tohto predškolského zariadenia tvorí vstupná hala, šatňa, trieda, spálňa, izolačka, hygienické priestory pre deti a zamestnancov, kuchyňa, sklad potravín, škrabka, kancelária vedúcej ŠJ, hygienické priestory pre  personál ŠJ a skladové priestory. Poschodie s prízemím  spája vnútorné schodisko. Na poschodí sa nachádza šatňa, trieda, spálňa, kabinet, kancelária riaditeľky MŠ, telocvičňa, hygienické priestory pre deti a zamestnancov MŠ a sklady. Budova je podpivničená, so samostatným vchodom, priestory slúžia ako kotolňa a skladovacie priestory. V súčasnosti  je v týchto priestoroch  zriadená  posilňovňa.

Krúžková činnosť  : Anglický jazyk - Mgr. Lenka Kačkošová

                              : Predčitateľská gramotnosť - Eva Belancová

                              : Folklórny krúžok - Mgr. Julianna Tkáčiková

                              : Pohybová príprava - Peter Šmelko

Projekty MŠ : Outdoorové aktivity

                     : Šikovní záhradníci

                      : Práva dieťaťa

                      : Projekt finančnej gramotnosti - Šetríme si euríčka

 Denný poriadok MŠ

7.00 hod. - Začiatok prevádzky materskej školy.

 

·    Schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí (individuálne, frontálne, alebo skupinové činnosti a aktivity, individuálne jazykové chvíľky, ranný kruh - rozhovory, diskusie a iné).

  • Zdravotné cvičenia

8:45 hod. - Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), desiata (stolovanie).

  • Výchovno-vzdelávacie aktivity - výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, jazykové, matematické, prírodovedno-environmentálne, prosociálne, ktorých edukačný zámer korešponduje so ŠkVP Slniečko a ŠVP.
  • Pobyt vonku spojený s pozorovaním a vychádzkou do blízkeho okolia, realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, prírodovedným, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.).

11:30 hod. - Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), obed (stolovanie).

  • Odpočinok (minimálne 30 minút - dĺžka závislá od individuálnych potrieb detí).

14:30 hod. - Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), olovrant (stolovanie).

  • Výchovno-vzdelávacie aktivity / Hry a činnosti podľa výberu detí                                                                                       - do postupného odchodu detí domov (podľa výberu detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové, alebo frontálne činnosti a aktivity, vzdelávacie aktivity, jazykové chvíľky, hodnotenie dňa.

16:30 hod. - Koniec prevádzky MŠ.