Choď na obsah Choď na menu
 


Školský poriadok

Materská škola Skároš 260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský poriadok

 

 

 

 

 

 

 

 

Zriaďovateľ: Obec Skároš

Spracovateľ: Mgr. Juliana Kurucová, riaditeľka školy

Prerokovaný  pedagogickou radou: 25.8.2023

Prerokovaný v rade školy: 12.9.2023

Vydaný: 13.9.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský poriadok Materskej školy (MŠ) je vypracovaný v zmysle § 153 ods.1 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s prihliadnutím na špecifické podmienky školy.

 

 

Článok 1

 A     Úvodné ustanovanie

 

(1) Školský poriadok je vnútorným dokumentom školy, ktorý predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie kolektívu detí, ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov i ostatných zamestnancov materskej školy.

(2) Školský poriadok je vypracovaný v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a je súčasťou taxatívne vymedzenej povinnej pedagogickej dokumentácie školy v súlade s §11 ods. 3 školského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonu č. 273/2021 Z. z (ďalej len školský zákon), zákonom č. 182/2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vyhláškou  č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.

(3)  Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o 

a) výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v škole alebo v školskom zariadení, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,

b) prevádzke a vnútornom režime školy alebo školského zariadenia,

c) podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrany pred sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,

d) podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

(2) Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy Skároš  v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).

 

B  Pojmy

 

(1) Zákonným zástupcom dieťaťa je jeho rodič, alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do

osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

(2)  Dieťaťom sa rozumie fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole, alebo fyzická osoba pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky alebo fyzická osoba, ktorá vystupuje vo vzťahu k svojmu zákonnému zástupcovi, alebo fyzická osoba, ktorá sa priamo nezúčastňuje výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.

(3) Dieťaťom so zdravotným znevýhodnením je dieťa so zdravotným postihnutím, dieťa choré alebo zdravotne oslabené, dieťa s vývinovými poruchami, dieťa s poruchou správania.

 

(4) Dieťaťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, dieťa žijúce v prostredí, ktoré vzhľadom na sociálne, rodinné, ekonomické a kultúrne podmienky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje mu dostatok primeraných podnetov pre rozvoj jeho osobnosti,

 

(5) Dieťaťom s nadaním je dieťa, ktoré má nadpriemerné schopnosti v intelektovej oblasti, v oblasti umenia alebo športu alebo v týchto oblastiach dosahuje v porovnaní s rovesníkmi mimoriadne výsledky alebo mimoriadne výkony a prostredníctvom výchovy a vzdelávania sa jeho nadanie cielene rozvíja,

 

(6) Dieťa so zdravotným oslabením je dieťa, u ktorého je potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívnej výchovy a vzdelávania (ide spravidla o dieťa so zdravotným znevýhodnením, dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, dieťa s nadaním).

(7) Vzdelávaním sa rozumie cielene organizovaný a realizovaný proces výchovného a vzdelávacieho pôsobenia a učenia zameraného na rozvoj dieťaťa alebo žiaka v súlade s jeho predpokladmi a podnetmi, ktoré stimulujú jeho vlastnú snahu stať sa harmonickou osobnosťou.

(8) Výchovno-vzdelávacou potrebou je požiadavka na zabezpečenie podmienok, organizácia a realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu spôsobom, ktorý primerane zodpovedá potrebám telesného, psychického a sociálneho vývinu detí alebo žiakov.

(9) Výchova a vzdelávanie v materskej škole vychádza z dvoj úrovňového modelu vzdleávanie. 

       1. Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách

       2. Školský vzdelávací program ,,Dúhový strom“.

(10) Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje aj formou individuálnou ak sú splnené podmienky podľa §28 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon)

 

 

C  Charakteristika školy

    MŠ v Skároši je dvojtriedna. Poskytuje celodennú, alebo poldennú výchovnú starostlivosť deťom od troch do šiestich rokov a deťom s pokračovaním plnenia povinnej školskej dochádzky. Prevádzkovateľom je Obec Skároš. Prevádzka  MŠ  je  po odsúhlasení  rodičmi od 7.00 do 16.30 hod.

Budova školy je typizovaná, nachádzajú sa v nej 2 triedy, 1 spálňa, jedáleň, 2 šatne, telocvičňa, kabinety, kancelária, izolačka, WC pre deti, WC pre  učiteľky, umyvárne, prípravne stravy, sklad potravín, škrabka, kancelária vedúcej ŠJ, kuchyňa, šatňa, WC pre personál, v pivničných priestoroch je sklad, kotolňa a posilňovňa. MŠ je vykurovaná plynom, vodu odoberáme z obecného vodovodu.                                                

Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť  deťom spravidla od 3 do 6 rokov a deťom s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje podľa školského vzdelávacieho programu Dúhový strom, vypracovaného podľa Štátneho vzdelávacieho  programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.

 

Článok 2

Práva a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

 

   A    Práva a povinnosti dieťaťa, jeho zákonného zástupcu a materskej školy

 

(1) Dieťa  má právo na:

a) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

c) bezplatné vzdelanie pre päťročné deti pred začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky v materských školách,

d) vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,

e) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom  zákonom,

g) úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

h) poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

i) výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

j) organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

k) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

 l) dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,

 

(2) Povinnosti dieťaťa

a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných detí  zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,

b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,

c) chrániť pred poškodením majetok školy  a majetok, ktorý škola  využíva na výchovu a vzdelávanie,

f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,

g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,

h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi

i) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní,

j) mať osvojenú primeranú sebaobsluhu napr. vedieť piť z pohára, jesť lyžicou, nepomočovať sa (ani počas spánku), vedieť sa slovne vypýtať na WC, nepoužívať cumeľ (ani na spanie), vedieť si vyfúkať hlien z nosa do vreckovky, použiť vreckovku, poznať základné časti odevu a čiastočne sa vedieť obliecť a obuť,

 

(3) Zákonný zástupca má právo

a) žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole  poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,

b) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a  školským poriadkom,

c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

d) na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

e) zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

f) vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy  prostredníctvom rady školy.

 

 (4) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný

a) vytvoriť pre dieťa podmienky pre prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

b) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

d) informovať materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. Ak zákonní zástupcovia nebudú materskú školu informovať o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa, po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu riaditeľka materskej školy pristúpi k vydaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy z podnetu riaditeľka materskej školy (čl. III. ods. 2 školského poriadku) alebo o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania (čl. III. ods. 3 školského poriadku), ak nejde

o povinné predprimárne vzdelávanie z dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky (personálne, priestorové, ale napr. aj materiálno-technické), poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia,

e.) Ak má zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, alebo zástupca zariadenia záujem o zanechanie vzdelávania dieťaťa v materskej škole, oznámi to písomne riaditeľovi materskej školy. Túto zmenu riaditeľ materskej školy nahlási do centrálneho registra a zaznamená ju do osobného spisu dieťaťa.

f.) Riaditeľ materskej školy môže rozhodnúť o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie, ak

 

 • dieťa sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,
 • zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia nedodržiava podmienky predprimárneho vzdelávania dieťaťa určené školským poriadkom,
 • zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia bezdôvodne odmietne s dieťaťom absolvovať diagnostické vyšetrenie, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do materskej školy a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťaťa, alebo
 • predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí zariadenie poradenstva a prevencie, všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo alebo zubný lekár.

 

g) nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo,

h) prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky do ZŠ,

i) dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy včas,

j) oznámiť škole bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní príčinu jeho neprítomnosti.

k) uhrádzať mesačný príspevok, ak sa táto povinnosť na neho vzťahuje, na výchovu a vzdelávanie stanovený obcou VZN obce Skároš č. 1/2023 a ak sa dieťa stravuje v školskom stravovacom zariadení, tak uhrádzať aj poplatok za stravu vo výške limitu na nákup potravín. Výška príspevku je určená v súlade s § 28 ods. 6 školského zákona v nadväznosti na § 2 písm. j) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

l) uhrádzať poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov vo výške 15,-€ mesačne, poplatok za stravu vo výške 2,10 € na 1deň. Poplatky sa uhrádzajú v termíne stanovenom školským zákonom – vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, na účet materskej školy na číslo účtu:

IBAN SK64 0200 0000 0000 0382 5542  (šekom, bankovým prevodom)

m) zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa službu konajúcej učiteľke až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky alebo riaditeľa,

n) zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb, o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov materskej školy a detí prijatých do materskej školy), zákonný zástupca je povinný všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania jeho dieťaťu riešiť interne, v materskej škole s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je zaradené jeho dieťa a podľa potreby s riaditeľom;

o) zákonný zástupca je povinný zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti materskej školy a riadenia materskej školy,

p) v prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody opakovane nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú splnomocnenie na prevzatie dieťaťa (odporúča sa vyžiadať od zákonných zástupcov kontakty na viac osôb, ktoré by mohli v prípade tejto situácie prevziať dieťaťa); ak ani žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobného času zamestnancov,

r) v prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

s) ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa sa uznáva najmä:

 • choroba,
 • lekárom nariadený zákaz dochádzky do MŠ,
 • rekonvalescencia alebo vyzdvihnutie dieťaťa z materskej školy pri príznakoch ochorenia počas dňa,
 • mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,
 • náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov,
 • mimoriadne udalosti v rodine alebo - účasť dieťaťa na súťažiach.

Ak neprítomnosť dieťaťa plniaceho povinné predprimárne vzdelávanie z dôvodu ochorenia, vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, trvá dlhšie ako 7 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára. Na dobu neprítomnosti dieťaťa v materskej škole, ktorá predchádza návšteve u lekára (do troch po sebe nasledujúcich vyučovacích dní) nemôže lekár vydať potvrdenie o chorobe, pretože spätne nemožno jednoznačne a zodpovedne posúdiť zdravotný stav dieťaťa.

Skôr uvedené znamená, že:

 • ak dieťa nepríde do materskej školy 7 dni, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca;
 • ak dieťa chýba viac ako 7 po sebe nasledujúce vyučovacie dni z dôvodu ochorenia,

vyžadujúceho lekárske vyšetrenie, riaditeľ materskej školy požaduje od zákonného zástupcu potvrdenie od lekára, ktoré je súčasťou ospravedlnenia zákonného zástupcu.

Ak dieťa nie je prítomné v materskej škole päť a viac dní z dôvodu, že napr. trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi, má prerušenú dochádzku a pod., pri návrate dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca predkladá len písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa v zmysle § 24 ods. 8 zákona č. 355/2007 Z. z. sa vyžaduje z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve (tlačivo poskytne MŠ).

 

Podľa § 24 ods. 9 zákona č. 355/2007 Z. z. materská škola je povinná:

a) zabezpečiť, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do materskej školy, zisťovala každý deň zodpovedná službukonajúca učiteľka pred prijatím dieťaťa do materskej školy, b) zabezpečiť, aby službukonajúca učiteľka prijala dieťa podozrivé z ochorenia iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu ošetrujúcim lekárom,

c) zabezpečiť izoláciu dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa prejavilo príznaky akútneho prenosného ochorenia, dočasný dohľad nad ním a informovanie zástupcu dieťaťa.

Učiteľka materskej školy môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. V obidvoch prípadoch má zákonný zástupca alebo navštíviť lekára, ktorý rozhodne o ďalšom postupe alebo sám rozhodnúť (s plnou zodpovednosťou za svoje dieťaťa) čo s dieťaťom urobí (napr. nechá ho niekoľko dní doma a zabezpečí starostlivosť inou osobou atď.)

d) práva ustanovené školským zákonom sa zaručujú rovnako každému dieťaťu, v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným predpisom,

e) výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi a nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

B      Práva a povinnosti materskej školy a jej zamestnancov

(1) Materská škola má právo

(1.1) Riaditeľka školy

(1.1.1) Riaditeľka školy rozhoduje  o

a) prijatí dieťaťa do materskej školy,

b) zaradení na adaptačný pobyt s určením dĺžky adaptačného pobytu alebo diagnostický pobyt s určením dĺžky diagnostického pobytu dieťaťa v materskej škole,

c) prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy,

d) predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania,

e) pri opakovanom porušovaní školského poriadku a predošlom upozornení rozhodne o predčasnom ukončení, alebo prerušení dochádzky ak:

 • dieťa sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,
 • zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia nedodržiava podmienky predprimárneho vzdelávania dieťaťa určené školským poriadkom,
 • zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia bezdôvodne odmietne s dieťaťom absolvovať diagnostické vyšetrenie, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do materskej školy a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťaťa, alebo
 • predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí zariadenie poradenstva a prevencie, všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo alebo zubný lekár.

 

f)  rozhodnúť o  prijatí dieťaťa so zdravotným znevýhodnením po vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným oslabením, vyjadrením príslušného odborného lekára.

 

(1.2) pedagogickí  zamestnanci

a) môžu odmietnuť, resp. neprevziať dieťa v prípade podozrenia z ochorenia, alebo inej zmeny zdravotného stavu dieťaťa (napríklad silný kašeľ, hlieny, zašívaná rana, sádra na končatine, pedikulóza, ovčie kiahne, zvýšená telesná teplota  a pod.),

b) vylúčiť dieťa z kolektívu pre podozrenie z ochorenia,

c) žiadať informácie o dieťati v zmysle platnej legislatívy,

d) odmietnuť   podávanie liekov dieťaťu.

 

(1.3) ostatní zamestnanci

a) plnenie v zmysle pracovného, organizačného poriadku, Kolektívnej zmluvy a inou platnou legislatívou.

 

 (2) Materská škola je povinná

a) dbať na napĺňanie rodičovských práv a povinností zákonných zástupcov, t. j., že počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude materská škola dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu (napr. že každý rodič má právo priviesť dieťa do materskej školy aj ho z nej vyzdvihnúť),

b) počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa,

c) v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada, a  obsah tohto písomného stanoviska neposkytnú  žiadnemu z dotknutých zákonných zástupcov,

d) v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami rešpektovať  len rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa,

e)  rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania. Materská škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované,

f) v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne so  zákonným zástupcom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať,

g) riadiť sa platnou legislatívou.

 

 

 (3)  Povinnosti  zamestnancov

(3.1) pedagogickí zamestnanci

a)  zabezpečovať výchovu, vzdelávanie a starostlivosť o zdravý vývoj detí,

b) dodržiavať osnovy a program výchovno-vzdelávacej činnosti v zmysle Sprievodcu školským rokokom MŠVV a Š Slovenskej republiky,

c) zvyšovať celkovú úroveň svojej práce, vzdelávať sa samoštúdiom, alebo  v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania  učiteľov,

d) viesť triednu agendu podľa platnej legislatívy a dohody na pedagogickej rade,

e) dbať na bezpečnosť detí a nenechávať ich bez dozoru,

f) dodržiavať organizačný poriadok a rozvrh denných činností,

g) pri pobyte vonku sa riadiť platnou legislatívou, vyhýbať sa vychádzkam do neznámeho terénu,                                    h) v záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať so zákonným zástupcom,

i) svojim osobným životom, konaním, vystupovaním poskytovať záruku správnej výchovy  detí,

j)  pri práci s deťmi vypnúť mobilný telefón.

(3.2) ostatní zamestnanci

a) pracovať svedomite a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností,

b) plniť pokyny nadriadených vydaných  v súlade s právnymi predpismi,

c)  plne využívať pracovný čas a výrobné prostriedky na vykonávanie  zverených prác,

d) kvalitne, hospodárne a včas plniť pracovné úlohy,

e) riadne hospodáriť s prostriedkami zverenými organizáciou,

f) strážiť a ochraňovať majetok organizácie pred poškodením, stratou, zničením, zneužitím,

g) nekonať v rozpore s oprávnenými  záujmami organizácie,

h) neprítomnosť v práci  z  dôvodu ochorenia, alebo iných závažných príčin, ihneď hlásiť

vedeniu školy. Nástup na PN hlásiť deň vopred (ak je to možné), aby sa zabezpečil

riadny chod prevádzky,

i) opustiť pracovisko počas pracovnej doby  resp. len so súhlasom nadriadeného

    s vyplnenou priepustkou. Maximálne na 3 hod. V opačnom prípade žiadať o celodenné ošetrenie.

j) zmeny služieb, alebo výmeny si možno uskutočniť len v závažných prípadoch po predchádzajúcom súhlase vedenia školy,

k) pred nástupom na dovolenku vyplniť dovolenkový lístok najneskôr 3 dni pred nástupom na dovolenku,

l) čerpať náhradné voľno v zmysle Zákonníka práce a záverov prevádzkovej porady, 

m) mobilný telefón používať len v nutných prípadoch,

n)  dodržiavať ostatné právne predpisy [1]

o) pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy sú určené týmito zásadami a princípmi:

 - vytvárať tvorivú atmosféru na udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov,

 - uplatňovať iniciatívu, vzájomnú pomoc a ochotu,

 - presadzovať toleranciu, rešpektovanie a úctu,

 - prejavovať otvorenosť, konštruktívnosť a asertívnosť pri riešení konfliktných, sporných situácií.

 

Článok  3

A    Prevádzka a vnútorný režim školy

 

 

(1)  Prevádzka MŠ

a) materská  škola je v prevádzke v pracovných dňoch, v dobe od 7.00 do 16:30 hod., [1]

b) riaditeľka školy má konzultačné hodiny  denne od 11.30 do 12.30 hod., mimo priamej práce s deťmi, resp. po dohode podľa potreby rodičov,                                                                   

c) vedúca ŠJ  má konzultačné hodiny  denne po dohode s rodičmi aj v iný  čas,

d) materská škola je školou,  ktorá  poskytuje deťom spravidla od 3 rokov až po vstup do ZŠ  celodennú starostlivosť a dopĺňa rodinnú výchovu o výchovno - vzdelávaciu činnosť, zameranú na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa,

e) predprimárne vzdelávanie  je v materskej škole uskutočňované podľa školského vzdelávacieho programu ,,Dúhový strom,, a zabezpečované kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za výchovno- vzdelávací proces,  bezpečnosť a zdravie dieťaťa počas pobytu detí v materskej škole,

f) každoročne je prevádzka školy  v čase letných prázdnin prerušená spravidla  na 3 týždne[2], ak zriaďovateľ neurčí inak. V tomto období vykonávajú  prevádzkoví zamestnanci veľké upratovanie a dezinfekciu priestorov, pedagogickí a ostatní zamestnanci čerpajú náhradné voľno a dovolenku podľa plánu dovoleniek,

g) starostlivosť o čisté a správne oblečenie detí majú rodičia, taktiež týždenne vymieňajú dieťaťu uterák a pyžamo, 2x mesačne perú posteľnú bielizeň, ktorú používalo ich dieťa, starajú sa o jeho bezchybný stav,

h) osobné veci dieťaťa sú označené menom, ináč pracovníčky školy neručia za ich výmenu,              i) neodporúčame deťom dávať šperky, mobily, tablety a iné drahé predmety.  Škola neručí za ich stratu,

j) denné činnosti sú  prispôsobené podmienkam školy v jednotlivých triedach tak, aby mohli byť plnené úlohy a rešpektované požiadavky psychohygieny.

 

(2) Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

(2.1)   Prijímanie na predprimárne vzdelávanie

a) na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z 2

b) na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.
 • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, a následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie. Ostatné podmienky prijímania určí riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom a zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy, ak ho má zriadené.
 • dieťa s pokračovaním  povinného predprimárneho vzdelávania

c) pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

d) povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok, ak odsek 3 neustanovuje inak.

e) ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

f)  rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy spravidla do 15. apríla,

g) ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

h) dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy.

i) dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy  predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.  Ak ide o dieťa so zdravotným znevýhodnením, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,  ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným oslabením, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

j) žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ  podpisujú obidvaja zákonní zástupcovia.

 Ak  riaditeľka materskej školy dodatočne zistí, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá právo, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy,

k) v prípade, že zákonný zástupca  a lekár zámerne neuvedie v žiadosti v doklade o zdravotnom stave dieťaťa prípadné ochorenie, alebo zdravotné znevýhodnenie, či oslabenie dieťaťa, považuje sa to za závažné porušenie školského poriadku. Zákonný zástupca  predloží všetky potrebné lekárske vyjadrenia a iné doklady, z ktorých je možné získať dostatok informácií a rozhodnúť o ďalšom postupe. Ak zákonný zástupca požadované doklady neprinesie ani na písomné upozornenie, dochádzka dieťaťa do MŠ bude ukončená,

m)  miesto a termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok je zverejnené  po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy a inom verejne dostupnom mieste.  Zápis detí je spravidla od 1. mája do 31. mája. Riaditeľ spolu s miestom a termínom zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy,

n) pri prijímaní dieťaťa sa môže prihliadať na spádovú oblasť školy a  taktiež ak MŠ už navštevuje súrodenec (v prípade väčšieho záujmu o materskú školu ako je jej kapacita),

o) z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v

ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a

najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z

materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej

škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase,

p) pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa, alebo sa vyskytnutí iných nepredvídateľných okolnosti môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy maximálne na 1 rok, alebo jej predčasnom ukončení,

r) ak sa zdravotné znevýhodnenie dieťaťa prejaví po jeho prijatí do MŠ, zmení sa rozhodnutie o prijatí do MŠ na rozhodnutie na diagnostický pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako 3 mesiace, zameraný na diagnostikovanie dieťaťa. Po predložení vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomnej žiadosti zákonného zástupcu o zmenu formy vzdelávania, môže dieťa navštevovať MŠ ako dieťa so zdravotným znevýhodnením, v prípade ak na to budú zabezpečené  vhodné personálne a materiálne podmienky. Ak rodič požadované doklady neprinesie ani na písomné upozornenie, dochádzka do MŠ bude ukončená.

s) v priebehu predprimárneho vzdelávania môže dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia prestúpiť do inej materskej školy. O prestupe dieťaťa rozhoduje rozhodnutím o prijatí dieťaťa prestupom riaditeľ materskej školy, do ktorej požiadal o prijatie dieťaťa prestupom zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa prestupom nie je rozhodnutím o prijatí dieťaťa.

 

 • V priebehu predprimárneho vzdelávania sa umožňuje zanechanie vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie.
 • Ak má zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, alebo zástupca zariadenia záujem o zanechanie vzdelávania dieťaťa v materskej škole, oznámi to písomne riaditeľovi materskej školy. Dieťa prestáva byť dieťaťom materskej školy podľa odseku 4 dňom, ktorý nasleduje po dni, keď riaditeľovi materskej školy bolo doručené oznámenie o zanechaní vzdelávania, alebo dňom uvedeným v oznámení o zanechaní vzdelávania, najskôr však dňom, ktorý nasleduje po dni, keď bolo doručené.
 •  Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia neoznámi riaditeľovi materskej školy zanechanie vzdelávania a dieťa sa neospravedlnene nezúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese, uplynutím 30. dňa od jeho poslednej účasti na výchovno-vzdelávacom procese prestáva byť dieťaťom príslušnej materskej školy.

 

(2.2)  Dochádzka detí do materskej školy

a) zákonný zástupca  privádza dieťa do MŠ do 8:00 hod. a prevezme spravidla po 15:00 hod. do 16:30 hod.

b) v prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne zákonný zástupca čas jeho príchodu

(odchodu) a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činnosti ostatných detí (napr. neobmedzil pobyt vonku a pod.),

c) prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie dieťaťa do MŠ,  a ohrozuje tým seba a iné deti [3],

d) učiteľky nepodávajú deťom lieky navrhnuté zákonným zástupcom. Môžu sa podávať len v akútnych prípadoch (paralen, dithiaden a pod.) a opodstatnených prípadoch na základe usmernenia a odporúčania lekára, so súhlasom triednej učiteľky, riaditeľky školy a zákonného zástupcu. V takomto prípade zákonný zástupca preberá plnú zodpovednosť za prípadné následky,

e) neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca vopred, najneskôr do 7.00 hod. v deň neprítomnosti[4]. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá,

f) najneskôr do 5  pracovných dní oznámi zákonný zástupca riaditeľke dôvod a predpokladaný čas neprítomnosti dieťaťa v materskej škole,                                                                                                                                    

g) pri absencii dieťaťa viac ako 7 dni z dôvodu choroby je zákonný zástupca povinný doniesť lekárske potvrdenie, v ostatných prípadoch písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti,

h) v  prípade výskytu pedikulózy  bude dieťa okamžite vylúčené z kolektívu. Na vyžiadanie učiteľky je zákonný zástupca   povinný doniesť potvrdenie od lekára,

i) v prípade výskytu chrípkovej epidémie po súhlase RÚVZ, alebo iných nepredvídaných okolnostiach (napríklad problémy s dodávkou  energií a vody a pod.)  po súhlase zriaďovateľa  je možné prerušiť prevádzku materskej školy[5]

j) prevádzka školy sa môže obmedziť (spájanie tried, delenie detí, presun detí, poldenná starostlivosť) v odôvodnených prípadoch (napríklad znížený počet detí v triede, vysoká chorobnosť zamestnancov,  technické obmedzenia školy, organizačné zabezpečenie chodu školy a iné),

k) ak dieťa malo v minulosti febrilné kŕče, alergie alebo iný akútny stav, zákonný zástupca je povinný o tejto skutočnosti informovať triednu učiteľku, ako aj o spôsobe liečby súvisiacej s týmto stavom s lekárskym posudkom.

 

(2.3)  Neplnenie povinného predprimárneho vzdelávania

a) ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ MŠ má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu D) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca D nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu. Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.“

 

(2.3)   Úhrada poplatkov za dochádzku

a) zákonný zástupca  v zmysle § 28 odsek  3 za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej  obcou prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa príspevok výšku ktorého určí zriaďovateľ VZN,

b) príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci  VZN[6],

c) príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa podľa § 28 ods.7:

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d) príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase  prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku,

e) o odpustenie poplatku je potrebné požiadať písomne najneskôr do 3 dní od nástupu dieťaťa do materskej školy[7],

f) zákonný zástupca je  povinný uhradiť príspevok na stravovanie  dieťaťa mesačne vopred do 10. dňa v mesiaci[8],

g) členský príspevok na Rodičovské združenie sa uhrádza jednorazovo na celý školský rok v mesiaci september. Výšku členského príspevku  schvaľujú rodičia  na plenárnej schôdzi,

 

(2.4)  Ukončenie dochádzky dieťaťa do MŠ

a) dieťa môže mať predčasné ukončenie dochádzky pri porušení školského poriadku zákonnými zástupcami detí a deťmi po  predošlom písomnom upozornení riaditeľom,

b) dieťa môže mať predčasné ukončenie dochádzky pri zmene zdravotného stavu dieťaťa,

c) na základe  písomnej žiadosti zákonného zástupcu,

d) odchod dieťaťa do základnej školy.

 

B   Vnútorná organizácia materskej školy

1) Prevádzka materskej školy

Materská škola v Skároši je dvoj - triedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od troch do šeststich rokov a deťom s pokračovaním plnenia povinnej školskej dochádzky. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu, v prípade, že o to zákonný zástupca dieťaťa požiada. Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Prízemie tohto predškolského zariadenia tvorí vstupná hala, šatňa, trieda, spálňa, izolačka, hygienické priestory pre deti a zamestnancov, kuchyňa, sklad potravín, škrabka, kancelária vedúcej ŠJ, hygienické priestory pre  personál ŠJ a skladové priestory. Poschodie s prízemím  spája vnútorné schodisko. Na poschodí sa nachádza šatňa, trieda, spálňa, kabinet, kancelária riaditeľky

MŠ, telocvičňa, hygienické priestory pre  deti a zamestnancov MŠ a sklady. Budova je podpivničená, so samostatným vchodom, priestory slúžia ako kotolňa, telocvičňa a skladovacie priestory. V súčasnosti  je v týchto priestoroch  zriadená  posilňovňa.

 

MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch:od 7.00  do 16.30 hod.

 

Riaditeľka MŠ:                    Mgr. Juliana Kurucová                                 

Konzultačné hodiny:            11.30 – 12.30 hod. a po dohode mimo priamej práce s deťmi

                                               

Vedúca  školskej jedálne:   Chorvatova Martina              

Konzultačné hodiny:          párny týždeň  7.30– 8.30 hod.

                                              nepárny týždeň     13.00 –14.00 hod

 

Prevádzka MŠ bola prerokovaná s rodičmi na RZ a odsúhlasená zriaďovateľom.

V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov najmenej na 3 týždne z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov. V prípade nezáujmu rodičov o umiestnenie detí do materskej školy počas hlavných školských prázdnin (najmenej desať detí) sa prevádzka preruší od 1. júla do 2. septembra). V tomto období podľa dispozícií riaditeľky MŠ vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie všetkých priestorov, pedagogickí zamestnanci podľa plánu dovoleniek čerpajú dovolenku príp. náhradné voľno.  Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ oznamom spravidla 2 mesiace vopred.

 

 

(2) Organizácia tried a vekové zloženie

Spravidla  sú deti  rozdelené do tried podľa veku:

  Prízemie:    1. Žabky      3 – 6   ročné deti  

  Poschodie:  2. Včielky   5 – 6   ročné deti             

  prízemie:    školská kuchyňa

  poschodie:  riaditeľstvo školy, miestnosť pohybových hier

(3)   Prevádzka tried, schádzanie a rozchádzanie sa detí

1. Deti prichádzajú do od 7.00 hod. do 8.00 hod.

2. Budova školy sa ráno uzavrie o 8.10 hod.

3. Do budovy školy vchádzajú deti hlavným vchodom.

4. Dieťa po vstupe do budovy školy prejde do šatne patriacej danej triede, kde si odloží vrchný

odev, prezuje sa do zdravotne vyhovujúcich prezuviek a uloží si topánky. (Zo zdravotných dôvodov sa odporúča používať v materskej škole ako prezuvky pevnú obuv, bez čiernej podrážky.)

5. Do školy nenosí predmety a hračky  ktoré nepotrebuje na činnosť v materskej  škole.

6. Dochádzku do školy môže dieťa vymeškať len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine alebo účasť

na súťaži. Ak je vopred známa príčina, oznámi to zákonný  zástupca dieťaťa triednemu učiteľovi.

Ak dieťa vynechá dochádzku, zákonný zástupca je povinný do 5 dní oznámiť dôvody jeho

neprítomnosti.

7. Učiteľky spolupracujú s rodičmi. Na žiadosť rodičov poskytujú odborné konzultácie (len v čase,    

keď je nad deťmi zabezpečený dozor inej učiteľky), riaditeľka MŠ má určené konzultačné  hodiny.

Pri konzultáciách jednajú na profesionálnej úrovni v súlade so zákonom NR SR   č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

 

8. Na oznamovacích miestach sú vyvesené všetky aktuálne oznamy, týkajúce sa prevádzky

    a chodu MŠ.

9. Ďalšie informácie získavajú rodičia na plánovaných stretnutiach rodičov, prostredníctvom 

   zástupcov RŠ, webového sídla materskej školy alebo po telefonickom kontakte.

 

10. Sťažnosti a oznámenia zákonných zástupcov a zamestnancov školy sa prijímajú, spisujú, prešetrujú, evidujú a prijímajú sa k nim závery v súlade s Internou smernicou  č.1/11 zo dňa 18.03.2011 doplnenou Novelou č.94/2017, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

e) ak  si zákonný zástupca  opakovane t.j. 3 x bez oznámenia  neprevezme dieťa do16:30 hodiny, porušuje školský poriadok a dieťaťu  môže byť ukončená dochádzka ( čl. 2, bod 4, písm. m ŠP),

d) v prípade zníženého stavu detí počas školského roka a  prázdnin je organizácia školy prispôsobená počtu navštevujúcich detí (čl.3, bod 2.2. písm. l  ŠP),

f)  v prípade chrípkovej, alebo inej závažnej  pandémie môže byť prevádzka školy prerušená podľa pokynov RÚVZ.

 

(4)   Preberanie detí

a) dieťa od zákonného zástupcu  preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi resp. inej splnomocnenej osobe, alebo pedagógovi,

b) odovzdávanie dieťaťa sa uskutočňuje v priestoroch na to určených,

c) ak dieťa nenavštevuje zariadenie dlhšie ako 5 dni za sebou z dôvodu choroby,

zákonný zástupca je  povinný predložiť doklad o zdravotnom stave dieťaťa od detského lekára[9]

d) ak dôvodom neprítomnosti nie je ochorenie, stačí  predložiť čestné prehlásenie o bezinfekčnosti, nie staršie ako 1 deň.

e)  preberanie detí medzi učiteľkami, lektormi, vedúcimi krúžku a pod.,  sa uskutočňuje písomne na základe aktuálneho zoznamu detí s podpisom preberajúcej a odovzdávajúcej učiteľky resp. zodpovednej osoby,

f) učiteľka denne prevádza ranný filter,

g) v prípade podozrenia z ochorenia učiteľka prevzatie dieťaťa môže odmietnuť.

,,Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľ materskej školy. Učiteľ materskej školy môže odmietnuť prebrať dieťa, ak zistí, že nie je zdravotne spôsobilé na pobyt v materskej škole.2) Ak sa u dieťaťa v materskej škole počas dňa prejavia príznaky ochorenia,3) učiteľ materskej školy informuje o tejto skutočnosti zákonného zástupcu a zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí a dozor ním povereným zamestnancom materskej školy, ktorý odovzdá dieťa zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej plnoletej osobe.“ (§3 ods. 5 vyhlášky o materskej škole č. 541/2021 Z. z.)

Ak sa ochorenie prejaví počas dňa učiteľka po zabezpečení ostatných detí  telefonicky (alebo iným spôsobom) informuje zákonného zástupcu. Dieťa je po dobu príchodu izolované v priestoroch na to určených.

 (5)  Styk s rodičmi

a) je uskutočňovaný individuálne pri príchode a odchode detí zo zariadenia, taktiež formou schôdzí RZ, triednych aktívov, oznamov v šatni,  mailom,  prostredníctvo komunikačných platforiem ZOOM, FB, alebo webovom sídle školy,

b) učiteľky a rodičia sa vzájomne informujú o dieťati,

c) zákonný zástupca  je povinný nahlásiť akúkoľvek zmenu v zdravotnom stave dieťaťa, alebo o neobvyklých  zmenách v správaní sa dieťaťa,

d) zákonný zástupca  je povinný nahlásiť akúkoľvek zmenu v osobných údajoch (telefónne číslo, bydlisko, zmeny  súvisiace  so zmenou stavu zákonných zástupcov a z nich vyplývajúce rodičovské povinnosti),

e) zamestnanci školy sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o deťoch. Nepodávajú informácie žiadnym iným osobám[10]

f) telefónne čísla rodičov, budú použité len v prípade rýchleho kontaktu – náhle ochorenie dieťaťa, úraz  a iné.

 

(6)  Organizácia v šatni

a) do šatne majú prístup rodičia a deti, pri vstupe do triedy  MŠ rodičia používajú návleky,

b) pri prezliekaní a odkladaní vecí do skrinky vedú rodičia v spolupráci s učiteľkami deti

k samostatnosti a poriadkumilovnosti,

c) dodržiavajú bezpečnosť detí,

d) za poriadok v skrinkách zodpovedá  zákonný zástupca  a učiteľky, za estetizáciu šatne zodpovedá učiteľka príslušnej triedy, za hygienu a uzamknutie vchodu určený prevádzkový zamestnanec,

e) hlavný vchod sa uzatvára spravidla  o 8:10 hod.,

f) zákonný zástupca  resp. zodpovedná osoba odovzdá a preberie dieťa osobne od službukonajúcej učiteľky.

(7) Organizácia v sociálnom zariadení

a)  triedy majú vlastné sociálne zariadenie. Každé dieťa má svoj vlastný uterák, (hrebeň v skrinke),  prípadne zubnú kefku a pohár, všetko označené menom (značkou),

b) za pravidelnú výmenu uterákov, suchú podlahu a hygienu umyvárne zodpovedá určený prevádzkový zamestnanec,

c) deti sa v umyvárni zdržujú spravidla len za prítomnosti učiteľky pri organizovanej osobnej hygiene, ktorá ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe  pri pravidelne sa opakujúcich situáciách.

d) osobná hygiena detí a s ňou spojené hygienické úkony sa uskutočňujú individuálne podľa osobných potrieb detí a vzhľadom na konkrétnu situáciu,

e) za celkovú organizáciu detí v umyvárni, uzatvorenie vody, spláchnutie WC a dodržanie príslušných hygienických, zdravotných a bezpečnostných predpisov zodpovedá službukonajúca učiteľka a personál.

 

(7) Organizácia pri podávaní jedla a pitný režim

Režim stravovania

Desiata: od 8.30 hod.  do 9.00 hod.       

Obed:  od 11.30 hod. do 12.00 hod.

Olovrant:  od 14.45 hod.  do 15.00 hod.

Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, hygienu a kultúru stravovania a stolovania zodpovedá vedúca školskej jedálne. V školskej jedálni sa výroba jedál uskutočňuje podľa materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie vydané MŠVV a Š SR, odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov, zásad na zostavovanie jedálnych lístkov, hygienických  požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe, finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín  na jedno jedlo podľa zvoleného finančného pásma.

 • Denný počet prihlásených detí na stravu  zisťuje vedúca školskej jedálne  na základe vyplnených výkazov stravovaných osôb, výkazy v  jednotlivých triedach sa vypracujú v spolupráci s pedagogickými zamestnancami.
 • Vedúca školskej jedálne zabezpečuje pitný režim v rámci podávania desiaty, obeda a olovrantu. Spolupracuje pri zabezpečovaní pitného režimu v priebehu dňa, pričom sú dodržané hygienické zásady pri manipulácii s riadom, ktorý je na tieto účely vyčlenený.
 • Za organizáciu a výchovno-vzdelávaciu činnosť pri jedle zodpovedá učiteľka.

Vedie deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, uplatňuje individuálny prístup k deťom. Počas jedla nenásilne deti usmerňuje.

Nenúti ich jesť. Deti 3. ročné používajú pri jedle lyžičku, 4 – 5. ročné lyžičku a vidličku, postupne aj nôž. Deti 5 – 6. ročné používajú samostatne kompletný príbor.

V závislostí od zručností detí sa umožní používanie kompletného príboru aj mladším deťom.

Zákonný zástupca dieťaťa, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (ak sú v zariadení školského stravovania vytvorené vhodné prevádzkové podmienky, napr. osobitné skladovanie, osobitné zohrievanie donesenej stravy) môže zabezpečiť stravovanie dieťaťa individuálnou donáškou diétnej stravy. Zákonný zástupca dieťaťa v zmysle § 8  ods. 3 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z.z. predloží  od ošetrujúceho lekára písomné posúdenie, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie a žiadosť o individuálnu donášku diétnej stravy. Vedúca školskej jedálne  písomne upozorní  zákonného zástupcu dieťaťa, že on preberá plnú zodpovednosť za hygienickú bezchybnosť ako aj za vhodnosť a nutričné dodržiavanie donesenej diétnej stravy.

(8)  Pobyt detí vonku

a) počas pobytu detí vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú

organizovanú činnosť, ktorá je plánovaná s konkrétnym miestom pobytu. Venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle   príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky MŠ,

b)  deti sa v pieskovisku striedajú podľa tried,,

c) na vychádzke môže mať pedagogický zamestnanec,

21 detí triedy pre deti vo veku dva roky až šesť rokov,

 

21 detí triedy pre deti vo veku štyri roky až päť rokov alebo

 

22 detí triedy pre deti vo veku päť rokov až šesť rokov 16,

d) s deťmi mladšími ako 3 roky, s deťmi vo veku od troch do štyroch rokov a s deťmi so

zdravotným znevýhodnením  sa vychádzka uskutočňuje vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov,

e) mimo areál školy sa využívajú reflexné prvky,

f) na výlety a exkurzie mimo školy s využitím dopravy, deti môžu ísť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu.[11] 

g)  v letných mesiacoch je nutné pri pobyte vonku dodržiavať pitný režim detí a dospelých,

h)  zákonný zástupca  v letných mesiacoch zabezpečí dieťaťu pokrývku hlavy,

i) zákonný zástupca  je povinný prispôsobiť denné oblečenie dieťaťa tomu, aby sa mohlo zúčastňovať na všetkých výchovno-vzdelávacích aktivitách v rámci organizácie dňa tak, ako to ukladá legislatíva,

j) počas pobytu vonku je v letných mesiacoch zabezpečený zvýšený príjem tekutín.

 

(9) Organizácia počas odpočinku

a) počas popoludňajšieho odpočinku v spálni dbá učiteľka na primerané oblečenie detí  (pyžamo),

b) učiteľka zabezpečí pravidelné vetranie spálne, ktoré neohrozí zdravie detí,

c) učiteľka od odpočívajúcich detí neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku,

d) z  dôvodu psychohygieny dieťaťa sa popoludňajšieho odpočinku zúčastňujú všetky deti,

e) odpočinok detí je minimálne 30 minút.

 

 (10) Organizácia v miestnosti pohybových hier

a)  v priestoroch telocvične sa striedajú triedy podľa harmonogramu a podľa potreby v čase  od 9:00  – 12:00 hod.,

 •  3 - 4. ročné deti  majú pri cvičení uvoľnený odev,
 •  4 - 5.  ročné deti majú  od pol roka majú cvičebný úbor a
 •  5 - 6. ročné deti majú počas celého roka telocvičný úbor, o ktorý sa stará a zabezpečuje zákonný zástupca,

b) do miestnosti pohybových hier vstupujú deti pod dozorom dospelej osoby, ktorá zistí pred používaním náradia a náčinia jeho technický stav,

c)  učiteľka, lektor, alebo iná osoba v miestnosti dbá o bezpečnosť detí a správnu organizáciu,

d) priestory sa so súhlasom zriaďovateľa môžu využívať aj na inú mimoškolskú činnosť. 

 

(11) Výchovno vzdelávacia, doplnková a krúžková činnosť

a) v škole sa  poskytujú deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,

b) výchovno - vzdelávacia činnosť sa realizuje plánovite vychádzajúc zo školského vzdelávacieho programu a plánu práce školy,

c) aktivity  denných činností  sa realizujú v priestoroch na to určených, v triede, vonku, v miestnosti pohybových hier a podľa plánu,

d) hudobné činnosti je možné prevádzať v  triedach  s klavírom  po dohode s učiteľkou vopred,

e) krúžková činnosť pre deti sa realizuje v odpoludňajších hodinách, najskôr po 30 minútovom odpočinku detí s informatívnym  súhlasom zákonného zástupcu.

f) škola s vedomím zriaďovateľa  môže organizovať  plavecký a lyžiarsky výcvik, školu v prírode, saunovanie, výlety,  exkurzie a podobne,

g) v záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti učiteľky spolupracujú so zákonnými zástupcami detí :

 • informáciami na triednych aktívoch,
 • prípadne individuálne osobne, alebo písomne,
 • prostredníctvom  násteniek a oznamov,

h) logopedická starostlivosť sa nepovažuje za krúžkovú činnosť, môže sa realizovať v MŠ aj v dopoludňajších hodinách,

i) učiteľka je zodpovedná za vytvorenie pokojnej a tvorivej atmosféry v škole, ochranu psychického zdravia detí, nepoužíva telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy výchovy.

 

Článok 4

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

 

 A Bezpečnosť a ochrana zdravia detí

 

(1) V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí zamestnanci školy  sa riadia záväznými právnymi predpismi, najmä  zákonom 245/2008 o výchove a vzdelávaní § 152 a vyhláškou č. 541/2021 o materských školách §7 ako aj 355 / 2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(2) Materská škola je  pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb povinná

a) prihliadať na základné fyziologické potreby detí,

b) vytvárať podmienky na zdravý vývin dieťaťa  a na predchádzanie sociálno-patologickým javom,

c) zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí,

d) poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,

e) viesť evidenciu školských úrazov detí, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotoviť záznam o školskom úraze .

(3) Ďalej sa riadi  zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom č. 165/2002 Z. z., zákonom č. 408/2002 Z. z., zákonom č. 413/2002 Z. z. a zákonom č. 210/2003 Z. z., zákonom č. 124/2006 Z. z  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č.  355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  Školským  poriadkom, Pracovným poriadkom a Organizačným  poriadkom, zákonom č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, Občianskym zákonníkom §422, internými pokynmi zriaďovateľa a  riaditeľky školy, ako aj  ostatnými  právnymi normami vyplývajúcimi z pracovného pomeru a zákona č. 245/2008 školský zákon.

(4) Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkové zamestnankyne a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

 (5) V zmysle Dohovoru  o právach dieťaťa sú učiteľky povinné zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického, alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy a centrom poradenstva a  prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru[12].

(6) V prípade akútneho prenosného ochorenia dieťaťa  zabezpečiť  dočasný dohľad, izoláciu  od ostatných detí a po zabezpečení ostatných detí bez meškania informovať zákonného zástupcu .[13]

(7) V prípade úrazu poskytnúť prvú pomoc a konzultovať s lekárom, oznámiť rodičovi.

(8) V priestoroch školy a školského areálu je prísny zákaz požívať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky.

(9) Pri realizácii aktivít v areáli školy, ako aj mimo neho dodržiavať bezpečnostné predpisy.

(10) Ak si dieťa zákonný zástupca prevezme na školskom dvore, škola už neručí za jeho bezpečnosť a neodporúča ostávať počas prítomnosti ostatných detí naďalej na školskom dvore. 

(11) V priestoroch školy je prísny zákaz fajčenia.[14]

(12) Je zákaz vodenia psov do areálu školy.

(13) Digitálnu techniku obsluhujú (vypínanie, zapínanie) zamestnanci školy.

(14) Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkové zamestnankyne a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

 

B  Školský úraz

 

(1) Pri vzniku školského úrazu, ktorý podlieha registrácii postupujú zamestnanci podľa Metodického usmernenia č./2009-R z 11. februára 2009.

(2) V prípade úrazu poskytnúť prvú pomoc a konzultovať s lekárom, oznámiť rodičovi.

(3) Oznámenie o úraze podá rodičovi učiteľka, pri ktorej sa úraz stal a zaeviduje ho u riaditeľky školy hneď po ošetrení dieťaťa.

(4) Ak dieťa utrpí úraz, ktorý nie je potrebný ošetriť lekárom, ošetrí ho učiteľka, alebo preškolená učiteľka obvyklým spôsobom a skutočnosť oznámi rodičovi. Úraz a spôsob ošetrenia zaeviduje v zošite školských úrazov. So zápisom je oboznámení aj zákonní zástupcovia.

(5) Ak dieťa utrpí úraz, ktorý si vyžaduje ošetrenie lekárom, službukonajúca učiteľka sa ihneď s kontaktuje so zákonným zástupcom, s ktorým sa dohodne na ďalšom postupe. Ak je zákonný zástupca nezastihnuteľný, odvedie dieťa na lekárske ošetrenie zdravotníckym vozidlom. Po návrate z ošetrenia zaznamená úraz v zošite úrazov a znovu sa pokúsi o telefonický kontakt so zákonným zástupcom. Zabezpečí odovzdanie lekárskeho záznamu o ošetrení úrazu zákonnému zástupcovi  dieťaťa.

(6) V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, službukonajúca učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci  ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ňou poverená osoba  kontaktuje zákonného  zástupcu.  Ak dieťa potrebuje ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka ho sprevádza až do príchodu zákonného zástupcu . Taktiež úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá  zákonnému zástupcovi.

(7) Úraz sa eviduje aj elektronicky na webovej aplikácii podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R z 11.februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti.

(8) Postup zamestnancov pri evidencii úrazov detí:

a) škola vedie knihu evidencie registrovaných a neregistrovaných školských úrazov,

b) evidencia obsahuje:

 • meno a priezvisko dieťaťa, ktoré utrpelo úraz,
 • deň, hodinu, charakter úrazu, miesto, kde došlo k úrazu, stručný popis, ako k úrazu došlo,
 • svedkov úrazu, meno a priezvisko pedagogického zamestnanca, ktorý vykonával dozor v čase vzniku úrazu, dátum zapísania úrazu do evidencie,
 • počet vymeškaných dní z dôvodu úrazu,
 • zdravotnú poisťovňu postihnutého dieťaťa,
 • zariadenie, v ktorom bolo vykonané ošetrenie úrazu,

c) údaje z evidencie sa využívajú pri spisovaní záznamu o registrovanom školskom úraze a v prípade, ak sa následky úrazu prejavia neskôr,

d) záznam do knihy evidencie úrazov spisuje pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v čase úrazu nad dieťaťom dozor. Ak to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa. Ak ani to nie je možné, záznam spíše zamestnanec poverený riaditeľkou resp. zástupkyňou MŠ,

e) záznam do knihy evidencie úrazov vykoná pedagogický zamestnanec v deň úrazu.

(9) Ak dieťa chýba menej ako štyri dni, tento úraz sa považuje za neregistrovaný školský úraz.

(10) Ak dieťa z dôvodu školského úrazu chýba v MŠ na základe stanoviska ošetrujúceho lekára viac ako tri dni (4 a viac dní), považujeme tento úraz za registrovaný školský úraz.

(11) Škola spisuje záznam o registrovanom školskom úraze najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného školského úrazu.

(12) Záznam o registrovanom školskom úraze spisuje podľa vzoru pedagogický zamestnanec, ktorý vykonával v tom čase nad dieťaťom dozor. Ak ani to nie je možné, záznam spíše triedny učiteľ dieťaťa, ktorý úraz zaevidoval, a to najneskôr do 7. kalendárnych dní odo dňa vzniku úrazu. Záznam podpíše zákonný zástupca dieťaťa, učiteľka, ktorá záznam spísala a riaditeľka MŠ. Zamestnanec spisujúci pozve k spísaniu záznamu zákonného zástupcu dieťaťa.

(13) Riaditeľka MŠ je povinná do 7. kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu nahlásiť úraz bezpečnostnému technikovi, ktorý ho zaeviduje prostredníctvom webovej aplikácie (MŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách. Záznam o registrovanom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, MŠ, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má MŠ uzavreté úrazové poistenie detí.

 

C  Ochrana detí pred sociálno - patologickými javmi

 

 (1) V zmysle Dohovoru  o právach dieťaťa sú učiteľky povinné zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického, alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy a centrom výchovnej a psychologickej prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru[15].

(2) Primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka.

(3) Viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie.

(4)  V prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy zakomponovať do plánov práce v jednotlivých triedach s prihliadnutím na vekové osobitosti.

(5) Poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým ich viesť k plnohodnotnému životu bez drog.

(6) V prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí MŠ bezodkladne informovať riaditeľku, ktorá vykoná okamžité opatrenia.

 

Článok 5

 

  Ochrana spoločného a osobného majetku

A  Ochrana spoločného majetku

1) Všetky vchody do MŠ sú zaistené bezpečnostnými zámkami.

2) Kľúče od budovy MŠ vlastní riaditeľka školy, upratovačka a školníčka, ktoré hlavný vchod budovy ráno odomykajú a večer zamykajú.

3) V priebehu prevádzky sa hlavný vchod zamyká. Za uzamykanie budovy zodpovedá školníčka.

4) Bočné vchody do MŠ sú zamknuté počas celého dňa, otvárajú sa len v prípade potreby

(vyberanie hračiek a šmýkačky na pieskovisko, vchod do pivnice - v prípade potreby pracovného náradia).

5) Zadný vchod sa nepoužíva (nedoriešený vstup do kuchynských priestorov).

6) Núdzový východ v 1. triede je zamknutý nepretržite, otvára sa len v prípade nutnosti.

7) Kľúče od pivničných priestorov vlastnia aj užívatelia posilňovne, so súhlasom zriaďovateľa obce.

(8) Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle pracovnej náplne.

(9) Službukonajúci zamestnanec pri odchode z pracoviska skontroluje uzatvorenie okien, uzamknutie priestorov školy podľa pokynov.

(10) Výpočtovú techniku pri vypnutí vypnúť aj ističom na predlžovacej šnúre.

(11) Službukonajúce pracovníčky pred odchodom skontrolujú budovu materskej školy a stav zaznamenajú do zošita.

B  Vstup cudzích osôb do objektu materskej školy

 

(1)  Do zariadenia môžu vstupovať len rodičia – zákonní zástupcovia dieťaťa, alebo nimi poverená osoba na vyberanie dieťaťa z MŠ.

(2) Cudzie osoby (pracovníci zabezpečujúci opravu alebo údržbu v zariadení, poskytovatelia kultúrnych alebo vzdelávacích podujatí) smú do zariadenia vstupovať len so súhlasom riaditeľky, alebo osoby riaditeľkou poverenej na jej zastupovanie, a  to len v sprievode zamestnanca zariadenia.

(3) Akúkoľvek kontrolu v priestoroch materskej školy môžu vykonávať len osoby,  ktoré sa preukážu preukazom zamestnanca štátneho kontrolného orgánu alebo platným písomným poverením na vykonanie kontroly.

 (4) Osoby realizujúce v zariadení logopedickú, diagnostickú, krúžkovú alebo inú pravidelnú činnosť sa riadia internými predpismi materskej školy a pokynmi riaditeľky školy,

(5) Návštevníci (ako aj zákonní zástupcovia detí) nesmú rušiť výchovno-vzdelávací proces, musia dodržiavať poriadok a neznečisťovať vnútorné i vonkajšie priestory zariadenia,

(6) Pri vstupe do vnútorných priestorov (tried) materskej školy si návštevníci musia opatriť obuv ochrannými návlekmi,

(7) Do priestorov materskej školy je zakázaný vstup zvieratám.

 

C   Ochrana osobného majetku

 

(1) Osobné veci si zamestnanci ukladajú na  určené uzamykateľné miesto.

(2) Zamestnanci nenosia väčšiu sumu peňazí, resp. drahé predmety. Kľúče od uvedených miestností majú zamestnanci pri sebe, alebo na nimi známom  mieste.

(3) V prípade potreby väčšiu sumu peňazí si zamestnanci počas pracovnej doby môžu uložiť do trezoru u riaditeľky školy. Týka sa to aj peňazí, ktoré učiteľky vyberajú od rodičov.

(4) V prípade nedodržania týchto opatrení pracovníčka preberá plnú zodpovednosť za prípadnú stratu.

D   Spôsob zaznamenávania zmien v školskom poriadku

 

V prípade zmien v právnych prepisoch, príp. po vydaní nových usmernení a pokynov zriaďovateľa, príp. na základe zistení Štátnej školskej inšpekcie atď., že je potrebné niektoré časti školského poriadku zmeniť, vypustiť alebo doplniť, zmeny sa budú realizovať formou dodatkov, ktoré sa číslujú od 1 po N. Dodatok k platnému školskému poriadku je možné vypracovať kedykoľvek v priebehu roka. V prípade, že by počet dodatkov robil školský poriadok neprehľadným a málo výstižným,  vydáva sa nový školský poriadok.  

 

Článok 6

Právne predpisy

 

Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov, iných predpisov a ďalších zdrojov, ktoré boli použité pri vypracovaní školského poriadku:

 

 1. Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie FMZV č. 104/1991 Zb.) Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/narodne-koordinacne-stredisko/dohovor-pravach-dietata.pdf
 2. Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Dostupné z: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/uvod/legislativa/socialna-pomoc-podpora/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim-opcny-protokol-sk-aj.pdf
 3. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 4. Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 5. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 6. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 7. Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov
 8. Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania
 9. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole.   Dostupné z: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/541/
 10. Zriaďovacia listina materskej školy Skároš
 11. Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí. (online) (cit. 12. 08. 2022) Dostupné z: https://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-42009-r-z-11-februara-2009-k zavedeniu-jednotneho-postupu-skol-skolskych-zariadeni-a-vysokych-skol-pri-vzniku-registrovaneho-skolskeho-urazu-a-pri-evidencii-nebezpecnych-udalosti/
 12. Všeobecne záväzného nariadenia obce Skároš  č. 1/2023 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školskej jedálne.
 13. Školský vzdelávací program.
 14. Dohovor o právach dieťaťa.
 15. Zákonník práce
 16. Pracovný poriadok
 17. Organizačný poriadok
 18. Ostatnou legislatívou uvedenou v školskom poriadku
 1. Sprievodca školským rokom  na školský rok 2023/2024
 2. Organizácia školského roka na školský rok 2023/2024
 3. Dodatok č. 2 ktorým sa mení a zosúlaďuje so znením školského zákona ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod číslom 2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

DEROGAČNÁ KLAUZULA – ZRUŠOVACIE USTANOVENIE

Vydaním nového školského poriadku sa ruší predchádzajúci školský poriadok materskej školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis riaditeľky materskej školy

Mgr. Juliana Kurucová                                        ...........................................................

 

Podpis predsedu Rady školy

Elena Kotelesová                                                .............................................................

 

 

Svojím podpisom prehlasujem, že som oboznámila so Školským poriadkom a zaväzujem sa ho dodržiavať.

 

Som si vedomá následkov vyplývajúcich z porušenia školského poriadku.

 

 

Pedagogickí zamestnanci:

      Belancová Eva                  .........................................

      Bérešová Sára                    .........................................

Bc. Pribulová Dominika          .........................................

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Feldmanová Mária                 ..........................................

Kotelesová Darina                 ...........................................

 

Vedúca školskej jedálne:

Chorvátová  Martina             ............................................

 

Zamestnanci školskej jedálne:

Bérešová Mária            .       ............................................

Lukáčová Mária                   ............................................

 

 

 

 

 

V Skároši dňa:     25.8.2023                                         

 

[1] Prevádzkový  poriadok

        

[2]     Zákon č 245/2008 o výchove a vzdelávaní

[3]     Zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

[4]     Vyhláška 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania

Organizačné pokyny šk.r. 2022/2023

 

 

 

5       Prevádzkový poriadok

[6]     VZN obce Skároš 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a ŠZ.

[7]     V zmysle  § 5 ods. 14 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.   o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada riaditeľstvo príslušnej školy o vydanie rozhodnutia  o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy zo zdravotných alebo iných závažných dôvodov.

[8]     Vyhláška 121/1994 Z.z. o zriaďovaní , činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania

[9]     Zákon 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[10]    Zákon NR SR 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

[11]    Sprievodca školským rokom na  školský rok  2022/2003

16     Zákon 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

[12]     Sprievodca školským rokom na šk. r. 2022/2023

[13]    Zákon 355/2007 o o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[14]    Zákon 377/2004 o ochrane nefajčiarov a o zmene doplnení niektorých zákonov

[15]    POP MŠ na šk. r. 2004/2005