Choď na obsah Choď na menu
 


Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Materská škola, Športová 260, Skároš

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

     Meno a priezvisko dieťaťa:...................................................................................................................

    Dátum narodenia: ........................................Miesto narodenia: ............................................................

    Národnosť: ......................... Štátne občianstvo:............................. Rodné číslo: ..................................

Informácie o zákonných zástupcoch dieťaťa / rodičoch

OTEC

MATKA

Titul, meno a priezvisko:

 

 

 

Bydlisko, PSČ:

 

 

 

telefónny kontakt:

 

 

e – mail:

Titul, meno a priezvisko:

 

 

 

Bydlisko, PSČ:

 

 

 

telefónny kontakt:

 

 

e – mail:

Adresa pobytu dieťaťa, ak nebýva u zákonných zástupcov / rodičov:

 

Dieťa navštevuje MŠ:                                         ÁNO                                             NIE

 

Uviesť záväzný dátum nástupu do materskej školy: ................................................................

 

Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole určený na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z .z. a poplatok za stravu.

 

.......................................                                                    ..................................  ...................................

Dátum podania žiadosti                                                     Podpisy oboch zákonných zástupcov

 

Svojim podpisom prehlasujem, že som bol/a oboznámený/á s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorý je zverejnený na webovom sídle zriaďovateľa školy