Choď na obsah Choď na menu
 


Zápis deti do MŠ na školský rok 2022/2023

Riaditeľstvo MŠ Skároš oznamuje rodičom, že v termíne

od 10.05.2022 do 12.05.2022

bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023.

 

10.5 . 11.00-14.30 hod.

11.5.  11.00-14.30 hod.

12.5.  13.00-17.00 hod.

 

PODMIENKY A KRITÉRIA PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke školy, spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 

Žiadosť, ako aj potvrdenie od lekára, si stiahnete na stránke:

https://materskaskolaskaros.estranky.sk/ , alebo prevezmete osobne v MŠ.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

Písomné žiadosti bude možné doručiť:

  • osobne do MŠ,
  • poštou,
  • alebo odoslaním naskenovaného a podpísaného  tlačiva prostredníctvom e-mailu ms.skaros@gmail.com

Prednostne sa prijímajú v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné - deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2022,
  • riaditeľka materskej školy je pri prijímaní detí do materskej školy povinná dodržiavať podmienky prijímania detí ustanovené v § 59 ods. 1 a 2 školského zákona, podľa ktorých sa na predprimárne vzdelávanie prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné a deti od dovŕšenia dvoch rokov veku sa prijímajú len výnimočne. 

Ďalšie podmienky pre prijatie dieťaťa do materskej školy:

Do materskej školy sa prijímajú deti: 

  • podľa spádovej oblasti, len ak sú do materskej škole prijaté všetky deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a  deti s trvalým pobytom v obci Skároš, 
  • deti,  ktoré dovŕšia 3 roky veku  pri nástupe do MŠ, ostatné deti, ktoré k začiatku nového školského roku dovŕšia tri roky veku,
  • možno do materskej školy prijať ostatné, mladšie deti, pokiaľ je v materskej škole voľná kapacita. 

Podmienkou prijatia dieťaťa do materskej školy je zvládnutie základných hygienických a sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní). Výnimočne možno prijať aj dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, ktoré má osvojené základné hygienické návyky v prípade, že je voľná kapacita MŠ.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ musí byť podpísaná obidvomi rodičmi !


PRE DIEŤA, KTORÉ K 31.8.2022 DOSIAHNE 5. ROK VEKU, JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE   POVINNÉ!