Choď na obsah Choď na menu
 


Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave - príloha k žiadosti o prijatie dieťaťa

 

POTVRDENIE LEKÁRA O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA

príloha k žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy

 

 

Meno a priezvisko dieťaťa: .........................................................................................................................

Dátum narodenia: ................................................................................................................................

Adresa trvalého pobytu: .......................................................................................................................

 

Záväzný dátum nástupu do materskej školy:   .........................................................................................

 

               

Vyjadrenie  lekára o zdravotnom stave dieťa podľa § 24 ods. 7 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

Dieťa  je   telesne  a duševne  zdravé                                       ÁNO                         NIE

 

 

Je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve                              ÁNO                         NIE

 

 

Absolvovalo všetky povinné očkovania                                     ÁNO                         NIE

 

 

Iné skutočnosti, ktoré pokladáte za dôležité uviesť:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................

Dátum vydania potvrdenia:                                                                                .......................................            

                                                                                                                             Pečiatka  a podpis lekára

 

 

 

 

Svojim podpisom prehlasujem, že som bol/a oboznámený/á s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorý je zverejnený na webovom sídle zriaďovateľa.